2.00(2)

วิชาบัญชีกิจการบริการ 1 รหัส ง 20276 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เพิ่มเติม)

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบัญชี  ข้อสมมติของแม่บทการบัญชี ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ ตามแม่บทการบัญชี สมการบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป งบทดลอง กระดาษทำการ 6 ช่อง งบการเงิน การปิดบัญชี  และสรุปวงจรบัญชี   

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. ลักษณะของรายได้และรายจ่ายบุคคล
  • 2. การทำงบประมาณการรายได้และรายจ่าย
  • 3. การลงรายการในระเบียนเงินสด
  • 4. การจัดประเภทรายจ่าย
  • 5. อธิบายและกรอกแบบฟอร์มธุรกิจ เอกสารการค้า

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมาย วัตถุประสงค์ ประโยชน์ของการบัญชี

เรื่องที่ 1 หลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชีสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวตามมาตรฐานการบัญชี
ใบความรู้หน่วยที่ 1.1
ใบความรู้หน่วยที่ 1.2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมการบัญชีงบแสดงฐานะทางการเงิน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเคราะห์รายการค้า

แบบทดสอบครั้งที่ 1

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

772 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่น่าสนใจ ควรเพิ่มเติมใบงานเข้าไปในบทเรียน

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน