2.00(2)

วิชาหลักการปลูกพืชสวน ง30257 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7

หลักสูตรรายวิชา

 1. ศึกษา อธิบายความหมายและความสำคัญของการผลิตพืชสวน หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืชสวน วัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืช เครื่องมือและอุปกรณ์ในการปลูกพืช วัตถุประสงค์และวิธีการปลูกพืชโดยใช้เมล็ด การปักชำ การตอนกิ่ง และการเสียบยอด ความสำคัญของดิน น้ำ และปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวน คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืช ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง หลักการ และวิธีการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช วิธีป้องกันและกําจัดศัตรูพืช หลักการเก็บเกี่ยวผลผลิต ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ การแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหาร การจัดจำหน่ายผลผลิต การกำหนดราคาและคํานวณราคาขายผลผลิต โดยใช้กระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ์และการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนําไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการผลิตพืชสวน
 • 2. การวิเคราะห์หลักการและแนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืช
 • 3. ความสำคัญของการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 • 4. ความหมาย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของการเตรียมพันธุ์พืชสวน
 • 5. ความสำคัญของดินที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
 • 6. คุณสมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชสวน และเตรียมดินปลูกพืชสวน
 • 7. การเลือกใช้และเก็บรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ในการปลูกพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
 • 8. วิธีการปลูกพืชสวนโดยใช้เมล็ด การปักชํา การตอนกิ่ง และการเสียบยอด
 • 9. ความสำคัญของน้ำและปุ๋ยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชสวน
 • 10. หลักการในการให้น้ำและปุ๋ยแก่พืช และเลือกวิธีให้น้ำและปุ๋ยพืชได้อย่าง เหมาะสม
 • 11. หลักการ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลผลิต
 • 12. ขั้นตอนหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต และหลักการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์
 • 13. ความหมายของการแปรรูปผลผลิตและการถนอมอาหาร
 • 14. การแปรรูปผลผลิตและถนอมอาหารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับผลผลิตแต่ละชนิด
 • 15. ความสำคัญของการวางแผนจัดจำหน่ายผลผลิต วิธีการกำหนดราคาขายผลผลิต

สารบัญรายวิชา

24 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักเบื้องต้นการจัดการปลูกพืชสวน

เรื่องที่ 1ความหมาย ความสำคัญ และประเภทของการผลิตพืชสวน
เรื่องที่ 2 แนวทางการวางแผนจัดการในการปลูกพืชสวน
ใบความรู้หน่วยที่1

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ดินเพื่อการปลูกพืชสวน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุปกรณ์และเครื่องมือ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปลูกพืชสวนเบื้องต้น

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การตลาดและจัดจำหน่าย

งานมอบหมาย

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

แบบทดสอบ

เกี่ยวกับผู้สอน

2.79 (19 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

772 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดีและน่าสนใจ

การจัดทำบทเรียนออนไลน์ดีมาก และควรพัฒนาให้สมบูรณ์มากขึ้นค่ะ

เรียน