0.00(25)

วิชา I20201 วิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/10

หลักสูตรรายวิชา

รายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation) IS1

รายวิชาเพิ่มเติม I 20201  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1.0 หน่วยกิต

**************************

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด โดยการกำกับดูแล ช่วยเหลือของครูอย่างต่อเนื่อง สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

 1. ตั้งประเด็นปัญหา โดยเลือกประเด็นที่สนใจ เริ่มจากตนเอง ชุมชนท้องถิ่น ประเทศ
 2. ตั้งสมมติฐานประเด็นปัญหาที่ตนเองสนใจ
 3. ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
 5. ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูลได้
 6. วิเคราะห์ข้อค้นพบด้วยสถิติที่เหมาะสม
 7. สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
 8. เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้จากการค้นพบ
 9. เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ประเด็นที่ฉันสนใจ

การกำหนดประเด็นปัญหา
การมอบหมายงาน เรื่อง การกำหนดประเด็นปัญหา
การตั้งสมมติฐาน
การมอบหมายงาน เรื่อง การตั้งสมมติฐาน
การออกแบบ วางแผน การเก็บข้อมูล
การมอบหมายงาน เรื่อง การออกแบบ วางแผน การเก็บข้อมูล
กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล
การมอบหมายงาน กำหนดเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไปแสวงหาคำตอบ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รอบรู้และเห็นคุณค่า

เกี่ยวกับผู้สอน

1.45 (38 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

351 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

0.0

Total 25 Ratings

5
0 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

วิราภรณ์ วัฒกี เลขที่ 26

ธัญญาเรศ จันทร์โท เลขที่33

กฤติน ทิพย์จรูญ เลขที่ 6

ชุติมา สีทะเล เลขที่30

ณัฐณิชา ภาคทวี เลขที่31

ปวีณ์นุช วรชีพ เลขที่35

วัชชพงค์ แจ้งคง เลขที่5

รังสิมันต์ กระแห้ว เลขที่ 17

สุธิดา ฤทธิชัย เลขที่39

สุพรัตน์ แก้วกรียูร ตอนที่23

ด.ช.จอมยุทธ สวัสดิ์จันทร์ เลขที่1

กชกร เฮงเจริญ เลขที่24 ค่ะ

พฤกษา วงษ์สวัสดิ์ เลขที่40

ธนภัทร คำสุวรรณ ม.2/10 เลขที่ 3

รติยา โรจพิทักษ์เลิศ เลขที่36

ด.ญ.จุฑามาศ เทียนคงชล เลขที่28ค่ะ

วชิรวิทย์ บาลี เลขที่19

สุณิชชา กระจ่างธร เลขที่38

ธีระภัทร บุญบาล เลขที่ 4

ธัญญารัตน์ ไผ่งาม เลขที่32

ปรีดาพร ทองมี เลขที่34

อินทิรา ทวีคูณ เลขที่ 40

กองพล จงภักดี เลขที่7

ชยิสรา สีสุข เลขที่29

พิมพ์ ชื่อ นามสกุล เลขที่ ค่ะ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • -ใบความรู้
 • -ใบงาน