0(0)

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

                                                             คำอธิบายรายวิชา

31102    วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     ภาคเรียนที่  2              เวลา  40  คาบ       จำนวน   1.0   หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ กระบวนการถ่ายทอดสารพันธุกรรม การแปรผันทางพันธุกรรม การเกิดมิวเทชัน การเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ประโยชน์ของเทคโนโลยีทางชีวภาพ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

 

 

รวมทั้งหมด     14       ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พันธุกรรมและวิวัฒนาการ

ไบโอม
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
ใบงานโครโมโซม
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
ใบงานความผิดปกติของโครโมโซม
เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
วิวัฒนาการและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
แบบทดสอบพันธุกรรมและวิวัฒนาการ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตในสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.83 (6 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1476 ผู้เรียน

เรียน