0(0)

ว 30292 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก  หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก  การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งทีสำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก  ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ

ปฏิบัติการทำสร้างและกำหนดขนาดของชิ้นงาน ใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพ ใช้งานเครื่องมือสร้างตัวอักษรและสร้างกล่องข้อความ สร้างภาพพื้นหลัง การสร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ การตกแต่งรูปภาพ การบันทึกชิ้นงานเป็นนามสกุลต่าง ๆ การออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และนำเสนอผลงานกราฟิก โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

เพื่อให้ผู้เรียนเกิด  ความตระหนักและเห็นคุณค่า  มีทักษะในการสรร้างชิ้นงาน  และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล มีคุณธรรม  จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สร้างผลงานในการดำรงชีวิต ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

สารบัญรายวิชา

15 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้
️💥 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก ️💥
📙 📙 ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 📙 📙
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกราฟิกและคอมพิวเตอร์กราฟิกได้

หน่วยที่ 2 I am Adobe Photoshop

หย่วยที่ 3 Make it right by Adobe Photoshop

หน่วยที่ 4 Show your design by Adobe Photoshop

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

เรียน