4.50(2)

ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2563

หลักสูตรรายวิชา

                                                         คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว20202 สนุกกับวิทยาศาสตร์                  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      ภาคเรียนที่ 2                      เวลา 40 ชั่วโมง           จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิคการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี สารละลายกรด – เบส การตรวจสอบสารอาหาร สนุกกับการทำร่มชูชีพ การสร้างหอคอย พลงังานความร้อน และการถ่ายโอนพลงังานความร้อน มหัศจรรย์กับโลกใต้เลนส์และระบบนิเวศ

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสำรวจตรวจสอบ บันทึก จัดกลุ่มขอ้มูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันมีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

สนุกกับวิทยาศาสตร์

ความหมายของวิทยาศาสตร์
การมอบหมายงาน

ความหมายของวิทยาศาสตร์

ความหมายของตัวแปร

เทคนิคและการทดลองที่ยอดเยี่ยม

ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

1065 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

.....

มีเเต่คริบควรมีให้อ่านด้วยครับ

เรียน