0(0)

ว20204 โครงงานวิทยาศาสตร์(เพิ่มเติม) ชั้น ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ทำกิจกรรม สร้างแรงบันดาลใจ ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ลักษณะสำคัญของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทต่างๆ การเริ่มต้นทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ด้วยการตั้งคำถามและการสืบค้นข้อมูล  การวางแผนและการออกแบบโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   การทำโครงงานวิทยาศาสตร์  การเขียนรายงาน  และการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

 ผลการเรียนรู้  

  1. กำหนดปัญหาและตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลองในสิ่งทีต้องการศึกษาได้
  2. อธิบายความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
  3.  สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์   และอธิบายขั้นตอนการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้
  4.     อธิบาย  และ วิเคราะห์รูปแบบการเขียนเค้าโครงงานวิทยาศาสตร์
  5. สำรวจ   ตรวจสอบ   อธิบายตัวอย่างโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแบบเต็มรูปได้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหมายและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์

1.1 ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
1.2 จุดมุ่งหมายของโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัดที่ ความหมายของโครงงานวิทยาศาสตรฺ์
แบบทดสอบเรื่องความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์
Vdo เรื่องความหมายโครงงานวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กระบวนการทำงานของนักวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

732 ผู้เรียน

เรียน