5.00(1)

ว20211 วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1/1) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รายวิชา ว20211     วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1        กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มัธยมศึกษาปีที่ 1     ภาคเรียนที่ 1           เวลา 40 ชั่วโมง            จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษา เกี่ยวกับพื้นฐานทางดาราศาสตร์  หลักการของการเคลื่อนที่  ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น  สามารถใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหา  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  สามารตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานทางดาราศาสตร์ สามารถอธิบายเกี่ยวกับลักษณะของดวงดาว
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของการเคลื่อนที่ สามารถบอกลักษณะของการเคลื่อนที่แบบต่างๆ
  3. มีเจตคติที่ดีต่อหลักการทางวิทยาศาสตร์

 

รวม 3 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

บทที่ 1 พื้นฐานทางดาราศาสตร์

1.แนะนำบทเรียน
2.แบบทดสอบก่อนเรียน
3.หนังสือเรียน
4.วีดีโอประกอบการเรียน
5.ppt ประกอบการเรียน
6.การมอบหมายงานประจำบทเรียน
7.แบบทดสอบหลังเรียน
สอนเพิ่มเติมครั้งที่ 1

บทที่ 2 การเคลื่อนที่

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

8 รายวิชา

418 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน