5.00(1)

ว20215 เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม

หลักสูตรรายวิชา

               ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง  องค์ประกอบและประเภทของปิโตรเลียม หินต้นกำเนิดและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การสำรวจและแหล่งปิโตรเลียม ผลกระทบและแนวทางแก้ไขที่เกิดจากการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม  การแยกก๊าซธรรมชาติ การกลั่นน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติและจากการกลั่นน้ำมันดิบ และการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมและแนวทางแก้ไข สถานการณ์พลังงานของโลกและของประเทศไทย การใช้พลังงานด้านการคมนาคมของประเทศไทย การกำหนดราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ผลกระทบและแนวทางการแก้ไขผลจากการใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม เชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานทดแทน   โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่รู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สารบัญรายวิชา

37 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม

1.1 เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
VDO เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
1.2 ปิโตรเลียม
VDO ปิโตรเลียม
แบบทดสอบเรื่องปิโตรเลียม
1.3 การสำรวจปิโตรเลียม
VDO การสำรวจปิโตรเลียม
แบบทดสอบการสำรวจปิโตรเลียม
1.4 การผลิตปิโตเลียม
VDO การผลิตปิโตรเลียม
1.5 แหล่งปิโตเลียม
VDO แหล่งปิโตรเลียม
1.6 ผลกระทบที่เกิดจากการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียมต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ไข

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สถานการณ์การใช้เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานทดแทนเพื่อการคมนาคม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน