0(0)

ว20217 วิทยาศาสตร์กับความงาม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 ความงามที่สมวัย

วิดีโอการสอน เรื่องความงามที่สมวัย
ความเรียง เรื่อง ความงามที่ฉันภูมิใจ

บทที่ 2 โครงสร้างร่างกายที่เป็นพื้นฐานความงาม

บทที่ 3 เครื่องสำอางในชีวิตประจำวัน

บทที่ 4 ภูมิปัญญาไทยกับความงามและสุขภาพ

บทที่ 5 เครื่องสำอางในท้องตลาด

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์กับความงาม

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

768 ผู้เรียน

เรียน