0(0)

ว20218 วิชาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่2/2563

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ ได้แก่ ดิน น้ำ บรรยากาศ สิ่งที่ปกคลุมดินและสิ่งมีชีวิตเพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบความสัมพันธ์ ปรากฏการณ์ รวมทั้งแนวโน้มต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและมีผลต่อเนื่องมาถึงคุณภาพชีวิตและ ความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ได้แก่ การสังเกต การตั้งคำถาม วิจัย  การตั้งสมมติฐาน การวางแผนการวิจัย และการเขียนเค้าโครงวิจัย โดยมีการพัฒนา กระบวนการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการตัดสินใจ การสื่อสาร การทำงานร่วมกัน เป็นทีมและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ ค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายถึงองค์ประกอบหลักของโลกและความสัมพันธ์กันขององค์ประกอบต่างๆ ของโลกทั้งระบบ
  2. สำรวจและสังเกตสภาพแวดล้อมธรรมชาติและอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
  3. กำหนดปัญหาวิเคราะห์ตั้งคำ ถามวิจัยและเลือกคำถามวิจัยจากผลการสำรวจสภาพแวดล้อม ธรรมชาติ เพื่อไปสู่การวิจัยได้
  4. เขียนหลักการ เหตุผล ที่มา และจุดประสงค์ของการดำเนินงานวิจัยได้
  5. สืบค้นข้อมูลรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ไปสู่การวางแผนการวิจัย
  6. เลือกเครื่องมือ และใช้เครื่องมือในการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับงานวิจัย
  7. ใช้เครื่องมือในการตรวจวัดหาข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
  8. วางแผนทำงานวิจัย ตามข้อคำถามที่ต้องการหาคำตอบและเขียนปฏิทินในการดำเนินงานวิจัยได้
  9. เขียนเค้าโครงงานวิจัยตามแบบที่กำหนดได้ถูกต้องครอบคลุมและครบถ้วนตามแบบแผน
  10. นำเสนอเค้าโครงงานวิจัย อธิบายเกี่ยวกับแนวคิด กระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานวิจัยให้ผู้อื่นเข้าใจ

รวมทั้งหมด  10  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

บทที่ 1 มารู้จักโลกทั้งระบบ

องค์ประกอบหลักของโลก6:56
ใบงาน เรื่อง โครงสร้างโลก

บทที่ 2 เรียนรู้ความสัมพันธ์ในโลกทั้งระบบ

บทที่ 3 วิเคราะห์และเลือกคำถามวิจัย

บทที่ 4 วางแผนการวิจัย

บทที่ 5 เขียนเค้าโครงวิจัย

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

768 ผู้เรียน

เรียน