4.25(20)

  ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 – 1/11

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา  ว  20241  รายวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ภาคเรียน  1                       เวลา 20 ชั่วโมง                 จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อจัดทำแผ่นพับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับอำเภอบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน  ปกรายงาน บัตรอวยพร

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

รวม  4  ผลการเรียนรู้

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  • 2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
  • 4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
  • รวม  4  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
1. ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.1 ความหมายและรูปแบบของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.2 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.3 บทบาทของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์

สร้างชิ้นงาน

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.27 (52 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1579 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.3

Total 20 Ratings

5
1 คะแนน
4
1 คะแนน
3
1 คะแนน
2
0 คะแนน
1
3 การให้คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

สอนดีมากค่ะ เข้าใจง่ายมาก

1412

สอนเข้าใจมากเลยค่ะ

สอนดีมากเลยครับเข้าใจง่ายมาก😁👍👌

ดีมากเลยครับเข้าใจง่ายมาก😁👍

สอนดีค่ะ

สอนดี พูดมาก ไปน่อยคับ
ให้ไก่ 5 ดาวเลย คับบบบบบบบบบบบ

สอนดีมากครับ

😁ตลกจังเล๊ย😘😫

.

ez

บอกเลยว่า EZ ✔👌😍😘👍

สอนดีมากข้ใจง่ายมาก

varygood555

สอน ไม่ดีเลย

....

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 2. ใบความรู้
  • 3. วิดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ม. 1/4-1/11