4.83(6)

  ว20241 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 – 1/3

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา  ว  20241  รายวิชา  คอมพิวเตอร์เบื้องต้น    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ภาคเรียน  1                       เวลา 40 ชั่วโมง                 จำนวน  1.0  หน่วยกิต

ศึกษาหลักการทำงาน และบทบาทของคอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่าง ๆ และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการทำงาน ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด

 

โดยใช้กระบวนการการทำงาน กระบวนการสืบค้น กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ  แผ่นพับ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับอำเภอบางปะอิน พระราชวังบางปะอิน  ปกรายงาน บัตรอวยพร  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์

 

เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้  การสื่อสาร การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์

2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

รวม  4  ผลการเรียนรู้

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
  • 2. อภิปราย ลักษณะสำคัญ และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • 3. ประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ
  • 4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
  • รวม  4  ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

1. ความหมายและความสำคัญของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน
ใบงานที่ 1.1 ความหมายและรูปแบบของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.2 ความสำคัญของคอมพิวเตอร์
ใบงาน 1.3 บทบาทของคอมพิวเตอร์
ใบงานที่ 1.4 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การทำงานของคอมพิวเตอร์

สร้างชิ้นงาน

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.27 (52 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1559 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.8

Total 6 Ratings

5
5 การให้คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เข้าใจง่ายค่ะสอนระเอียดมาก🥰

สอนดีเข้าใจง่ายค่ะ

สอนดีเข้าใจง่ายค่ะ🥰

เข้าใจง่ายค่ะ

บทเรียนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนค่ะ

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • 2. ใบความรู้
  • 3. วิดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • ม. 1/2-1/3