0(0)

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบงานกราฟิกตามจินตนาการ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยวิธีสอนสาธิตและปฏิบัติกิจกรรม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก  เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สารบัญรายวิชา

7 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก2:19

เริ่มต้นกับ Photoshop

การสร้างข้อความและตกแต่งภาพและเทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

641 ผู้เรียน

เรียน