4.00(1)

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6 – 2/9 ปีการศึกษา 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการวิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งทีสำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ
ปฏิบัติการทำสร้างและกำหนดขนาดของชิ้นงานใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพใช้งานเครื่องมือสร้างตัวอักษรและสร้างกล่องข้อความ สร้างภาพพื้นหลังการสร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ การตกแต่งรูปภาพ
การบันทึกชิ้นงานเป็นนามสกุลต่าง ๆการออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และนำเสนอผลงานกราฟิก
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่ามีทักษะในการสร้างชิ้นงาน
และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานในการดำรงชีวิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

แนะนำบทเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เริ่มต้นกับ Photoshop CS6?

ภาพกราฟิก เป็นส่วนประกอบสำคัญที่เราต่างได้พบเห็นอยู่ในรูปแบบของแผ่นโฆษณา งานพรีเซนเตชั่น กล่องสินค้า และเว็บไซต์ต่างๆ ทำให้ผู้ชมเกิดความสนใจในสิ่งที่นำเสนอ พร้อมกับเข้าชมและใช้บริการเหล่านั้น และที่ใกล้ตัวมากขึ้น คือ การตกแต่งภาพถ่าย ที่เราสามารถตกแต่งภาพในโอกาส และบรรยากาศต่างๆ ให้ออกมาอย่างน่าสนใจ ดังนั้นเนื้อหาในบทแรกนี้จะเริ่มต้น นำเสนอให้รู้จักกับภาพกราฟิก การทำงานกับกราฟิกบนคอมพิวเตอร์ และความสามารถในการสร้างงานกราฟิกของโปรแกรมยอดนิยม อย่าง Photoshop

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การแต่งและตัดภาพบางส่วน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง การปรับรูปทรงภาพด้วยวิธี Transform

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (28 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

608 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน