5.00(2)

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566 ครูพัชรี บัวอาจ

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการวิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก
ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิกการใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งทีสำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ
ปฏิบัติการทำสร้างและกำหนดขนาดของชิ้นงานใช้เครื่องมือปรับแต่งรูปภาพใช้งานเครื่องมือสร้างตัวอักษรและสร้างกล่องข้อความ สร้างภาพพื้นหลังการสร้างลักษณะพิเศษให้ข้อความ การตกแต่งรูปภาพ
การบันทึกชิ้นงานเป็นนามสกุลต่าง ๆการออกแบบและสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และนำเสนอผลงานกราฟิก
โดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนเกิด ความตระหนักและเห็นคุณค่ามีทักษะในการสร้างชิ้นงาน
และการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานในการดำรงชีวิตใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าถูกวิธี

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก

ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก2:19
แบบทดสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่1 10 คะแนน

เริ่มต้นกับ Photoshop CS6

การสร้างข้อความและตกแต่งภาพและเทคนิคการตกแต่งภาพในเลเยอร์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

416 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 2 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

ครับ

เกรด4ผมมมมมม

เรียน