2.00(2)

ว20243 คอมพิวเตอร์กราฟิก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบงานกราฟิกตามจินตนาการ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยวิธีสอนสาธิตและปฏิบัติกิจกรรม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก  เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

📚 🚩 หน่วยที่ 1 รู้จักกราฟิก 🚩 📚

📝📌 แบบทดสอบก่อนเรียน 📌 📝
✅ 📚 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 📚 ✅
📂 📂 ใบงานที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กราฟิก 📂 📂
🚩 📝 แบบทดสอบหลังเรียน 📝 🚩

🔋 ⭐ หน่วยที่ 2 ส่วนประกอบของโปรแกรม ⭐ 🔋

🔔 📘 หน่วยที่ 3 ฝึกและสร้างชิ้นงาน 📘 🔔

🍀 🔥 หน่วยที่ 4 ออกแบบและนำเสนอผลงาน 🔥 🍀

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1574 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

รังสิมันต์ กระแก้ว เลขที่ 17

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน