4.50(2)

ว20244 การพัฒนาเว็บไซต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/65

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความหมายของเว็บไซต์ การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ การจัดการทรัพยากรเว็บไซต์  การออกแบบภาพแบนเนอร์  ภาพกราฟิกที่ใช้ในเว็บไซต์  การสร้างเว็บเพจการเรียกใช้เทมเพลต การใส่รูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยง มีทักษะการใช้โปรแกรมประยุกต์คอมพิวเตอร์ ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การอัพโหลดเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การนำเสนอข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและมีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • . บอกความหมายของเว็บไซต์ได้
 • 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต เว็บเพจ เว็บไซต์ และภาษา HTML
 • 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของเว็บไซต์
 • 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์และหลักการออกแบบเว็บไซต์
 • 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
 • 6. สามารถอัพโหลดข้อมูลลงบนเว็บไซต์ได้
 • 7. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีในการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา0:15

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์

การออกแบบโครงสร้างและหน้าเว็บเพจ

การสร้างเว็บไซต์และการตกแต่งเว็บเพจ

การเชื่อมโยงและการอัพโหลด เว็บไซต์

แบบประเมินหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

416 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.5

Total 2 Ratings

5
1 คน
4
1 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

คับบ

ครับ

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • Video
 • สไลด์
 • แบบทดสอบออนไลน์
 • หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม​ การพัฒนาเว็บไซต์

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2