0(0)

ว20250 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

รหัสวิชา  ว  20250  รายวิชา  คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1            ภาคเรียน  1                       เวลา 20 ชั่วโมง                 จำนวน  0.5  หน่วยกิต

ศึกษาความรู้พื้นฐานในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอ (Microsoft PowerPoint) ในการสร้างงานนำเสนออย่างมีคุณภาพ สามารถออกแบบงานนำเสนอและใส่ลูกเล่นต่าง ๆ เพื่อความน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี

โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงานที่มุ่งเน้นการฝึกวิธีการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เป็นรายบุคคล และการทำงานเป็นกลุ่ม มีทักษะกระบวนการในการสร้างสรรค์ ทำงานด้วยความมุ่งมั่น ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ มีระเบียบวินัย ทำงานตามขั้นตอน มีจิตสาธารณะ เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทาง  ในการปฏิบัติงานในการเรียนรู้ เพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข      ในฐานะพลเมืองของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก

 

ผลการเรียนรู้

 1. บอกความหมาย ประโยชน์ และหลักใช้งานของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
 2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
 3. ออกแบบและสร้างงานนำเสนอ โดยการแทรกข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
 4. ใส่เอฟเฟคต่าง ๆ ของโปรแกรมนำเสนอ
 5. สร้าง Link ของโปรแกรมนำเสนอ
 6. นำเสนอผลงานในแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. บอกความหมาย ประโยชน์ และหลักใช้งานของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
 • 2. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
 • 3. ออกแบบและสร้างงานนำเสนอ โดยการแทรกข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอ
 • 4. ใส่เอฟเฟคต่าง ๆ ของโปรแกรมนำเสนอ
 • 5. สร้าง Link ของโปรแกรมนำเสนอ
 • 6. นำเสนอผลงานในแบบต่าง ๆ ด้วยโปรแกรมนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)

สารบัญรายวิชา

23 บทเรียน

หน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint
แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1 ส่วนประกอบของโปรแกรม Microsoft PowerPoint

หน่วยที่ 2 การจัดการและปรับแต่ง

หน่วยที่ 3 การปรับแต่งข้อความ

หน่วยที่ 6 การบันทึกและการนำเสนอ

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.27 (52 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1559 ผู้เรียน

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

 • ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 • ม. 1/2 - 1/11