2.00(2)

ว20252 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการ วิธีการออกแบบกราฟิก ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับงานคอมพิวเตอร์กราฟิก การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพ มาสร้างสรรค์งานกราฟิกให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่ม ทั้งยังศึกษาหลักการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน

ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก ประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีนิสัยรักการทำงาน มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สามารถในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  มีจริยธรรม คุณธรรม

 

ผลการเรียนรู้

  1. บอกความหมายของคอมพิวเตอร์กราฟิก และการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop
  2. อธิบายการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ การวาดภาพในโปรแกรม Adobe Photoshop ได้
  3. จัดการกับการทำงานของ สีและ ใช้เครื่องมือการตกแต่งภาพได้
  4. สร้างวัตถุ และสร้างตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง
  5. สร้างงาน Animation พื้นฐาน และนำเสนองาน Animation ได้
  6. เห็นคุณค่าของงานอาชีพสุจริตและรับผิดชอบต่อสังคมได้

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 1 รู้จักโปรแกรม Photoshop CS6 เบื้องต้น

หน่วยที่ 2 เครื่องมือต่างๆ ใน Toolbox

แบบประเมินความคิดเห็น

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.33 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

348 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

2.0

Total 2 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

ด.ช รังสิมันต์ กระแก้ว เลขที่ 17

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน