4.00(1)

ว20254 คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบงานกราฟิกตามจินตนาการ  ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยวิธีสอนสาธิตและปฏิบัติกิจกรรม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน      ด้านกราฟิก  เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

 1. มีทักษะในการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวาดรูปภาพได้
 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างสีสันให้กับภาพได้
 4. มีทักษะในการจัดการกับวัตถุที่วาดได้
 5. มีทักษะในการปรับแต่งรูปทรงวัตถุได้
 6. มีทักษะในการใช้งาน Brush และ Symbol ได้
 7. มีทักษะในการสร้างตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง
 8. มีทักษะในการแต่งภาพด้วยคำสั่งเอฟเฟ็คต์ ได้
 9. มีทักษะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 10. มีทักษะในการนำเสนองานสื่อสิ่งพิมพ์ได้
 11. เผยแพร่งาน สื่อสิ่งพิมพ์สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

สารบัญรายวิชา

14 บทเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน

หน่วยที่ 3 การปรับแต่งรูปทรงวัตถุและทักษะการออกแบบสร้างชิ้นงาน

หน่วยที่ 4 ทักษะในการนำเสนองานสื่อสิ่งพิมพ์

แบบประเมินความคิดเห็น

แบบทดสอบหลังเรียน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.33 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

348 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน