0(0)

ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2565

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา ว 21103                           รายวิชา วิทยาศาสตร์             ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                 จำนวน 1.5 หน่วยกิต                      ภาคเรียนที่ 2

 

ศึกษาเกี่ยวกับอุณหภูมิและการวัด ผลของความร้อนที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร การถ่ายโอนความร้อน การดูดกลืนและการคายความร้อน สมดุลความร้อน องค์ประกอบของบรรยากาศ การแบ่งชั้นบรรยากาศ ผลของรังสีจากดวงอาทิตย์ต่อบรรยากาศ องค์ประกอบของบรรยากาศ ได้แก่ อุณหภูมิอากาศ ความดันอากาศ ความชื้นอากาศ ลม เมฆและฝน พายุฟ้าคะนอง พายุหมุนเขตร้อน มรสุม การพยากรณ์อากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. สร้างแบบจำลองที่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก
 • 2. วิเคราะห์แปลความหมายข้อมูล และคำนวณปริมาณความร้อนที่ทำให้สสารเปลี่ยนอุณหภูมิและเปลี่ยนสถานะ โดยใช้สมการ Q = mc∆t และ Q = mL
 • 3. ใช้เทอร์มอมิเตอร์ในการวัดอุณหภูมิของสสาร
 • 4. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการขยายตัวหรือหดตัวของสสารเนื่องจากได้รับหรือสูญเสียความร้อน
 • 5. ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการหดและขยายตัวของสสารเนื่องจากความร้อนโดยวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา และเสนอแนะวิธีการนำความรู้มาแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
 • 6. วิเคราะห์สถานการณ์การถ่ายโอนความร้อนและคำนวณปริมาณความร้อนที่ถ่ายโอนระหว่างสสารจนเกิดสมดุลความร้อนโดยใช้สมการ Qสูญเสีย = Qได้รับ
 • 7. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการถ่ายโอนความร้อน โดยการนำความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน
 • 8. ออกแบบ เลือกใช้และสร้างอุปกรณ์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการถ่ายโอนความร้อน
 • 9. สร้างแบบจำลองที่อธิบายการแบ่งชั้นบรรยากาศ และเปรียบเทียบประโยชน์ของบรรยากาศแต่ละชั้น
 • 10. อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของลมฟ้าอากาศ จากข้อมูลที่รวบรวมได้
 • 11. เปรียบเทียบกระบวนการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและพายุหมุนเขตร้อน และผลที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนให้เหมาะสมและปลอดภัย
 • 12. อธิบายการพยากรณ์อากาศ และพยากรณ์อากาศอย่างง่ายจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 • 13. ตระหนักถึงคุณค่าของการพยากรณ์อากาศโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตน และการใช้ประโยชน์จากคำพยากรณ์อากาศ
 • 14. อธิบายสถานการณ์และผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกจากข้อมูลที่รวบรวมได้
 • 15. ตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโดยนำเสนอแนวทางการปฏิบัติตนภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน

อุณหภูมิและการวัด
ผลของความร้อนต่อการเปลี่ยนแปลงของสาร
สมดุลความร้อน
การถ่ายโอนความร้อน
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน
แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานความร้อน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 บรรยากาศ (1)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บรรยากาศ (2)

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (6 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

809 ผู้เรียน

เรียน