4.00(1)

ว21103 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา อธิบายความหมายของเทคโนโลยี วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี การทำงานของระบบทางเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และทรัพยากร โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและเลือกข้อมูลที่จำเป็นเพื่อออกแบบวิธีการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันในด้านการเกษตรและอาหาร และสร้างชิ้นงานหรือพัฒนาวิธีการโดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม รวมทั้งเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

แนะนำบทเรียน

คำอธิบายรายวิชา
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร00:00:00

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เทคโนโลยีกับมนุษย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง กระบวนการเทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ผลงานออกแบบและเทคโนโลยี

แบบประเมินบทเรียนออนไลน์

เกี่ยวกับผู้สอน

4.93 (28 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

608 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1