0(0)

ว21104 วิทยาการคำนวณ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม การคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต้อการแก้ปัญหา ขั้นตอน การแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ การประมวลผลข้อมูล การสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณะ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหา ข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกตใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริงรวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • มาตรฐาน ว 4.2 เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงาน และการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม
  • ว 4.2 ม.1/1 ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรมเพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
  • ว 4.2 ม.1/2 ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
  • ว 4.2 ม.1/3 รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประมวลผล ประเมินผล นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือ บริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
  • ว 4.2 ม.1/4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

สารบัญรายวิชา

18 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 การออกแบบและ การเขียนอัลกอริทึม

1. คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไร ?1:13
แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 1 เรื่อง การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม1:08
2. สนุกกับ Coding ในชีวิตประจำวัน1:08
3. คิดอย่างเป็นระบบ1:10
เอกสารประกอบการเรียนนรู้ หน่วยที่ 1 การออกแบบและ การเขียนอัลกอริทึม
แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 1 เรื่อง การออกแบบและการเขียนอัลกอริทึม1:13

หน่วยที่ 2 การออกแบบและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

หน่วยที่ 3 การจัดการข้อมูลสารสนเทศ

หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

แบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนออนไลน์?

https://forms.gle/YGitMdcUF3uUqcSx7

เกี่ยวกับผู้สอน

4.43 (47 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

459 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • - หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ม.1
  • - สื่อนำเสนอ (สไลด์)
  • - เอกสารประกอบรายวิชา
  • - วิดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1