4.00(1)

ว21241 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

หลักสูตรรายวิชา

ง 21241 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 1       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1           เวลา  40  คาบ           จำนวน  1.0  หน่วยกิต

 

ศึกษา ความหมาย ขอบข่าย และประเภทของงานคอมพิวเตอร์ วิธีการสร้างงาน การนำเสนอผลงาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปประเภทต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Microsoft Word โปรแกรม Microsoft Excel โปรแกรม Microsoft PowerPoint เป็นต้น  ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหา /ตั้งคำถามในเรื่องที่สนใจโดยเริ่มจากตนเอง เชื่อมโยงกับชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลโดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ ค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบวางแผนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม ทำงานบรรลุผลตามเป้าหมายภายในกรอบการดำเนินงานที่กำหนด

 

ปฏิบัติการออกแบบ  และสร้างสรรค์งานชิ้นงานด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป อย่างมีคุณธรรม และจริยธรรม  และนำเสนอผลงานแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบางปะอินด้วยคอมพิวเตอร์  สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้และร่วมกันเสนอแนวคิด วิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติและกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์

 

เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการสร้างงาน นำเสนอผลงานด้านคอมพิวเตอร์    การแก้ปัญหา และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม  เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ เปรียบเทียบเชื่อมโยงองค์ความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปราย เพื่อให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

 

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป

2. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft Word

3. สร้างชิ้นงานด้วย  โปรแกรม Microsoft Publisher

4. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft Excel

5. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint

6. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

รวมทั้งหมด  6  ผลการเรียนรู้

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. อธิบายหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของโปรแกรมสำเร็จรูป
 • 2. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft Word
 • 3. สร้างชิ้นงานด้วย  โปรแกรม Microsoft Publisher 
 • 4. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft Excel
 • 5. สร้างชิ้นงานด้วย โปรแกรม Microsoft PowerPoint
 • 6. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
 • รวมทั้งหมด  6 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

28 บทเรียน

โปรแกรม Microsoft Word

แบบทดสอบก่อนเรียน โปรแกรม Microsoft Word
มารู้จักโปรแกรม Microsoft Word10:30
สร้างชิ้นงาน-พิมพ์จดหมายลาครู
สร้างชิ้นงาน-การพิมพ์ตารางสอน
สร้างชิ้นงาน-ปกรายงาน
แบบทดสอบหลังเรียน Microsoft Word

โปรแกรม Microsoft Publisher

โปรแกรม Microsoft Excel

การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ (Research and Knowledge Formation)

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.27 (52 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

1566 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ https://www.youtube.com/watch?v=n-26bs8GpLA
 • 2. ใบความรู้
 • 3. วิดีโอ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1