5.00(1)

ว22101 วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

  1. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง  กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส  การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโท กราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด อวัยวะในระบบ ขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต อวัยวะ อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย อวัยวะ อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ อวัยวะ ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ ระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ  รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด  นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  การนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย

แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย  ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้สารสนเทศและหลังทำกิจกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/1  , ม.2/2   , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6 , ม.2/7 , ม.2/8 , ม.2/9 , ม.2/10 , ม.2/11 , ม.2/12  ,

ม.2/13 ม.2/14 , ม.2/15 , ม.2/16 , ม.2/17 ,

ว 2.1 ม.2/1 , ม.2/2   , ม.2/3 , ม.2/4 , ม.2/5 , ม.2/6

ว 4.1 ม.2/1 , ม.2/2   , ม.2/3 , ม.2/4

รวม  27 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์

– ระบบหายใจ12:48
แบบทดสอบระบบหายใจ
ใบงานที่1 ระบบหายใจ
แบบทดสอบระบบขับถ่าย
ใบงานที่ 2 ระบบขับถ่าย
– ระบบหมุนเวียนเลือด
แบบทดสอบระบบหมุนเวียนเลือด
ใบงานที่ 3 ระบบหมุนเวียนเลือด
– ระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาท
ใบางนที่ 4 ระบบประสาท
– ระบบสืบพันธุ์
ใบงานที่5 ระบบสืบพันธุ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารละลาย

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

768 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน