0(0)

ว22101 วิทยาศาสตร์ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา 

รหัสวิชา ว 22101                               รายวิชาวิทยาศาสตร์ 3                         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน                จำนวน 1.5 หน่วยกิต                                      ภาคเรียนที่ 1 

         อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง  กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส  การทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง ผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว การตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก การแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโท กราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์

บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด อวัยวะในระบบ ขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต อวัยวะ อวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย อวัยวะ อวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิงโดยใช้แบบจำลอง ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ อวัยวะ ปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร

ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจ ระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบประสาทให้ทำงานเป็นปกติ  รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด  นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์  การนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย

แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วย   ตัวทำละลาย  ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติ การอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้สารสนเทศและหลังทำกิจกรรม

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์  ในการสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปรายเพื่อให้เกิดความรู้  ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้   มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจิตวิทยาศาสตร์  จริยธรรม  คุณธรรม  และค่านิยมที่เหมาะสม

 

ตัวชี้วัด 

ว 1.2    ม.2/1  ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/ม.2/10 

              ม.2/11  ม.2/12  ม.2/13  ม.2/14  ม.2/15  ม.2/16  ม.2/17 

ว 2.1    ม.2/1  ม.2/2  ม.2/3  ม.2/4  ม.2/5  ม.2/6 

 รวม  23  ตัวชี้วัด 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะที่เกี่ยวข้องในระบบหายใจ
 • 2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและออก โดยใช้แบบจำลอง รวมทั้งอธิบายกระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊ส
 • 3. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหายใจโดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหายใจให้ทำงานเป็นปกติ
 • 4. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต
 • 5. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบขับถ่ายในการกำจัดของเสียทางไต โดยการบอกแนวทางในการปฏิบัติตนที่ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ
 • 6. บรรยายโครงสร้างและหน้าที่ของหัวใจหลอดเลือด และเลือด
 • 7. อธิบายการทำงานของระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้แบบจำลอง
 • 8. ออกแบบการทดลองและทดลอง ในการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจ ขณะปกติและหลังทำกิจกรรม
 • 9. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบหมุนเวียนเลือด โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบหมุนเวียนเลือดให้ทำงานเป็นปกติ
 • 10. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลางในการควบคุมการทำงานต่าง ๆ ของร่างกาย
 • 11. ตระหนักถึงความสำคัญของระบบประสาท โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษา รวมถึงการป้องกันการกระทบกระเทือนและอันตรายต่อสมองและไขสันหลัง
 • 12. ระบุอวัยวะและบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายและเพศหญิง โดยใช้แบบจำลอง
 • 13. อธิบายผลของฮอร์โมนเพศชายและเพศหญิงที่ควบคุมการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว
 • 14. ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว โดยการดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตนเองในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลง
 • 15. อธิบายการตกไข่ การมีประจำเดือนการปฏิสนธิ และการพัฒนาของไซโกตจนคลอดเป็นทารก
 • 16. เลือกวิธีการคุมกำเนิดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด
 • 17. ตระหนักถึงผลกระทบของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดยการประพฤติตนให้เหมาะสม
 • 18. อธิบายการแยกสารผสมโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 • 19. แยกสารโดยการระเหยแห้ง การตกผลึก การกลั่นอย่างง่าย โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การสกัดด้วยตัวทำละลาย
 • 20. นำวิธีการแยกสารไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์
 • 21. ออกแบบการทดลองและทดลองในการอธิบายผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย อุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร รวมทั้งอธิบายผลของความดันที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้สารสนเทศ
 • 22. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลาย ในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละ ปริมาตรต่อปริมาตร มวลต่อมวล และมวลต่อปริมาตร
 • 23. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารไปใช้ โดยยกตัวอย่างการใช้สารละลายในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้องและปลอดภัย

สารบัญรายวิชา

17 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์

แบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ระบบร่างกายมนุษย์
เรื่องที่ 1 ระบบหายใจ6:43
คำถาม : Topic Question (1)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบหายใจ
เรื่องที่ 2 ระบบขับถ่าย7:12
คำถาม : Topic Question (2)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบขับถ่าย
เรื่องที่ 3 ระบบหมุนเวียนเลือด22:29
คำถาม : Topic Question (3)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบหมุนเวียนเลือด
เรื่องที่ 4 ระบบประสาท15:25
คำถาม : Topic Question (4)
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบประสาท
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์ (ตอนที่ 1)24:27
เรื่องที่ 5 ระบบสืบพันธุ์ (ตอนที่ 2)14:12
การปฏิสนธิของมนุษย์14:09
คำถาม : Topic Question (5)
กิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจ
แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ระบบสืบพันธุ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม

หน่วยกาารเรียนรู้ที่ 3 สารละลาย

แบบประเมินหลังเรียน รายวิชาวิทยาศาสตร์ (ว 22101)

เกี่ยวกับผู้สอน

4.67 (6 การให้คะแนน)

7 รายวิชา

323 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. การ์ตูนความรู้
 • 2. ใบกิจกรรม
 • 3. แบบฝึกหัด
 • 4. คลิปวิดีโอการสอน
 • 5. คำถามชวนคิด

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3, 2/4, 2/7, 2/8, 2/11