0(0)

ว22101 วิทยาศาสตร์3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบร่างกายมนุษย์

– ระบบหายใจ12:48
แบบทดสอบระบบหายใจ
ใบงานที่1 ระบบหายใจ
แบบทดสอบระบบขับถ่าย
ใบงานที่ 2 ระบบขับถ่าย
– ระบบหมุนเวียนเลือด
แบบทดสอบระบบหมุนเวียนเลือด
ใบงานที่ 3 ระบบหมุนเวียนเลือด
– ระบบประสาท
แบบทดสอบระบบประสาท
ใบางนที่ 4 ระบบประสาท
– ระบบสืบพันธุ์
ใบงานที่5 ระบบสืบพันธุ์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การแยกสารผสม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารละลาย

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

710 ผู้เรียน

เรียน