0(0)

ว22102 การออกแบบและเทคโนโลยี 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาแนวคิดการออกแบบเทคโนโลยีสำหรับการแก้ปัญหา โดยบูรณาการกับศาสตร์ต่าง ๆ  คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น นำความรู้เกี่ยวกับวัสดุ  อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้สร้างชิ้นงานหรือเทคโนโลยีที่ออกแบบขึ้นได้อย่างเหมาะสม  ปลอดภัย  โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการแก้ปัญหา   และใช้ความรู้ ทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมปลอดภัย

เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักในคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

ใช้ความรู้และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ

แสดงความชื่นชม ยกย่อง และเคารพสิทธิในผลงานของผู้คิดค้น เข้าใจผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ต่อสิ่งแวดล้อมและต่อบริบทอื่น ๆ และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ทำโครงงานหรือสร้างชิ้นงานตามความสนใจ

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน20h

1. เทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test)
1.1 เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง10:59
1.2 ผลกระทบของเทคโนโลยี6:43
1.3 การวิเคราะห์และเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม11:32
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)

2. การแก้ปัญหากับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

3. วัสดุและเครื่องมือสำหรับการแก้ปัญหา

4. การสร้างชิ้นงานด้วยกลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ในชีวิตประจำวัน

แบบประเมินความคิดเห็น

เกี่ยวกับผู้สอน

4.75 (8 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

416 ผู้เรียน

เรียน