0(0)

ว22102 การออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

            ศึกษา คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้น โดยพิจารณาสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น
สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา
โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็น โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน ตรวจสอบชิ้นงานหรือวิธีการว่าสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ และนำเสนอผลการแก้ปัญหา รวมทั้งใช้ความรู้ และทักษะในการเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ปลอดภัย และรู้จักเก็บรักษา

          โดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้มีทักษะที่สำคัญในการศึกษาค้นคว้าและคิดค้นทางเทคโนโลยี พัฒนากระบวนการคิดและจินตนาการ ความสามารถในการแก้ปัญหา และการจัดการ ทักษะในการสื่อสาร และความสามารถในการตัดสินใจ

          เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด
ว 4.1 เทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)

 1. . คาดการณ์แนวโน้มเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากสาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงผล
  กระทบที่เกิดขึ้นต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
 2. ระบุปัญหาหรือความต้องการในชุมชนหรือท้องถิ่น สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล
  และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
 3. ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จําเป็นภายใต้เงื่อนไข
  และทรัพยากรที่มีอยู้ นําเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจ วางแผนขั้นตอนการทํางานและ
  ดําเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
 4. ทดสอบ ประเมินผล และอธิบายปัญหาหรือขัอบกพร่องที่เกิดขึ้น ภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนําเสนอผลการแก้ปัญหา
 5. ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแก้ปัญหา
  หรือพัฒนางานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

รวมทั้งหมด 5 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

4 บทเรียน

หน่วยที่ 1 เทคโนโลยี กับการดำรงชีวิตของมนุษย์

แบบทดสอบก่อนเรียน
🙋‍♂️ เทคโนโลยีกับการดำรงชีวิตของมนุษย์
📝 📔 ใบงานที่ 1 เทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง 📔 📝
📝 📔 ใบงานที่ 2 วาดภาพเทคโนโลยี 📔 📝
📝 📔 ใบงานที่ 3 ผลกระทบของเทคโนโลยี 📔 📝
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่ 2 การแก้ปัญหา กับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หน่วยที่ 3 วัสดุและเครื่องมือ สำหรับการแก้ปัญหา

หน่วยที่ 4 การสร้างชิ้นงานด้วยกลไก ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

เรียน