0(0)

ว22102 วิชา วิทยาศาสตร์ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2564

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

ใบงาน เรื่อง งาน
แรง
ใบงาน เรื่องสนามของแรง
การเคลื่อนที่21:22
ใบความรู้ เรื่องอัตราเร็วความเร็ว
ใบงาน เรื่อง อัตราเร็วความเร็ว
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง

แบบประเมินความพึงพอใจหลังเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

710 ผู้เรียน

เรียน