0(0)

ว22103 วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่2/2563

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

ใบงาน เรื่อง งาน
แรง
ใบงาน เรื่องสนามของแรง
การเคลื่อนที่21:22
ใบความรู้ เรื่องอัตราเร็วความเร็ว
ใบงาน เรื่อง อัตราเร็วความเร็ว
แบบทดสอบก่อนเรียน
แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 งานและพลังงาน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 โลกและการเปลี่ยนแปลง

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (2 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

768 ผู้เรียน

เรียน