0(0)

ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

      ศึกษาแนวคิดเชิงนามธรรม กรคัดเลือกคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหา การเขียนรหัสลำลองและผังงาน การเขียนออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่มีการใช้งานตัวแปร เงื่อนไข และการวนซ้ำ  เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาตาสตร์   การรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ  การประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลเพื่อตัดสินใจซอฟต์แวร์และบริการบนอินเทอร์เน็ตที่ใช้ในการจัดการข้อมูล แนวทางการใช้งานทโนโลยีสารสนทศให้ปลอดภัย การจัดการอัตลักษณ์ การพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาข้อตกลงและข้อกำหนดการใช้สื่อและแหล่งข้อมูล  นำแนวคิดเชิงนามธรรมและขั้นตอนการแก้ปัญหา ไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรม หรือการแก้ปัญหาในชีวิตจริง รวบรวมข้อมูลและสร้างทางเลือก ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

สารบัญรายวิชา

แนวคิดเชิงคำนวณ

การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

คอมพิวเตอร์

เทคโนโลยีการสื่อสาร

การใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

640 ผู้เรียน

เรียน