4.24(76)

ว22104 วิทยาการคำนวณ 2 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ
และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ
เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิ
ความเป็นเจ้าของผลงานนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิต
จริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

สารบัญรายวิชา

33 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ

เรื่องแนวคิดเชิงคำนวณ
แบบทดสอบ หน่วยการเรียนรู้ที่1แนวคิดเชิงคำนวณ
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ 120:58
ชิ้นงาน เรื่อง การคิดหารูปแบบ
หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ 222:02
ชิ้นงาน เรื่อง การแก้ปัญหา
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test)หน่วยการเรียนรู้ที่1แนวคิดเชิงคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 คอมพิวเตอร์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงาน

แบบทดสอบหลังเรียนประจำรายวิชา

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว22104 วิทยาการคำนวณ 2

เกี่ยวกับผู้สอน

3.81 (772 การให้คะแนน)

15 รายวิชา

2111 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.2

Total 76 Ratings

5
2 การให้คะแนน
4
1 คน
3
1 คน
2
0 คน
1
0 คน

สวัสดีค่ะครูๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆฮา

ด.ญ.อรณิชา มหาชน ชั้น ม.2/9เลขที่33

ฐิติพันธ์ เลขที่4

ด.ช.พีรพัฒน์ ุุ บุตรภา ชั้นม2/9 เลขที่14

ด.ช.ภูรินทร์ ทองคำเจริญ เลขที่15 ม.2/9

ออย

ปกป้อง กุมารเพ็ชร 2/7

ด.ช.นพรัตน์ เสงี่ยมพันธ์

ด.ช.สิทธิโชค พึ่งรื่นรมณ์ ม.2/7 เลขที่5

pum 2/7

ปวร เอี่ยมสอาด 2/7 เลขที่9

โบว์กี้ 2/7

ออม2/7

ใบเตย2/7

มะนาว 2/7

ครับ

ด.ชเตช นา์ ขำหนองเต่า ชั้น2/6 เลขที่11

ด.ช.วิชญะ เจาะก้อนเพ็ชร์ ชั้นม.2/11 เลขที่12

ด.ช. พีรพงศ์ รอดประเสริฐ ชั้นม.2/11เลขที่11

ด.ช.ทินภัทร โพธิ์กลาง
เลขที่17
ม.2/7

ด.ญ.ศศิภา ศิริภาค ม.2/7 เลขที่37

ด.ญ.ณัฐทิชา โคตรรัตน์ 2/7 เลขที่30 คนที่น่ารักๆอ่ะค่ะ😁

ช่บไก่ห๊าด๊าวค๊าา

พี​รพัฒน์ ​ทับทันม.2/7เลขที่9

พรพรรษาโยธานันท์2/8เลข31

พลอยระยิบ แก้วกระจ่าง ม.2/8 เลขที่32

ด.ญ ปัญชิกา นิลชวงษ์ ม.2/8 เลขที่29

ด.ญ.กันยรัตน์ ประดับทอง ชั้น ม.2/8 เลขที่ 21

ด.ญ.มัณฑนา​ แก้ว​พ​ิ​ทูล​ย์​ ม.2/8​ เลขที่​ 37

รสริน สุคนธรส ม.2/8 เลขที่33

ด.ญ.ณัฏฐกฤตา อุปลี เลขที่19 2/8

ด.ญ ธนภรณ์ กมลนาวิน ม.2/8 เลขที่26

ด.ญ.กัญญาณัฐ ยืนนาน ชั้นม.2/8 เลขที่18

ด.ญ ฐิติภัทรา เที่ยงตรง ม.2/8 เลขที่26

ด.ญ.สินีนาฎ โมรา 2/8เลขที่34

ด.ญ.ศศิญาดา ลุนหล้า ม.2/8 20

5ดาวนะครับ :) สิทธิพล คำสุข ม.2/11เลขที่17

ด.ช.ระพีพงษ์ ยิ้มเกลี้ยงม.2/11เลขที่9

ด.ช.วุฒิชัย นัยสุนทร ม.2/11เลขที่11

ให้5ดาใก็ได้ครับ ด.ช.อัษฏาวุธ จันทร ม.2/11 เลขที่ 15

ด.ช.สิทธิชัย ภาคกินนร ม2/11 เลขที่12

ด.ช.วงศกร เนียมทอง ชั้น ม.2/11 เลขที่10

ด.ช.สิรวิชญ์ คำสำลี เลขที่13 ม.2/11

ด.ช. อัษฎาวุธ บุญซ้อน
ชั้น ม.2/11 เลขที่ 16

ให้5ดาวครับไม่มีไรมาก ด.ช.อ​ธ​ิ​รัตน์ ​บุญ​เรือง​ ม.2/11เลขที่14

ด.ญ.ญาณิศา สนใจ ชั้นม.2/10เลขที่28
ครูหล่อมากคะ

ด.ช.กิตตินันท์ สุปุณณะ ชั้นม.2/10เลขที่4

ด.ช.จิณณะ พรรณพิกุล ชั้นม.2/10 เลขที่1

วัชรวุฒิ เงินทรัพย์ ม2/10 เลขที่12

ด.ญ.กุสาวดี ภาคีฉาย ม.2/10 เลขที่19

ด.ช.พีรพัฒน์ ซ้อนศรี ชั้น2/10เลขที่2

ชนัฐกานต์ ใหญ่สูงเนิน เลขที่24ม.2/9

ด.ญ.นลินทิพย์ บัวศรี ม.2/9 เลขที่34

ด.ญ.ลัคณา พุททอง เลขที่37 ม.2/9

ด.ช.นภัทร บุญทัน เลขที่3 ม.2/9

ด.ช.เมธา เหมิกจันทึก ม.2/7 เลขที่10

ด.ญ. สาธิดา รื่นมิตร เลขที่ 37 ชั้นม.2/10

ด.ญ.รวิวรรณ ศรีวิลัย ม.2/10 เลขที่35 ค่ะ💐

ด.ช.วายุ กะเปีย 2/10 เลขที่ 13

ด.ช.นารากร ศรีสอาด ม.2/7 เลขที่2

ด.ญ.กนกวรรณ จันทรมิตรี ม.2/10 เลขที่22><

ด.ญ.ณัฐชยา สนธิคุณ ชั้นม.2/7 เลขที่22

ด.ญ.สุภานันท์ ภูมิพนา ชั้นมัธยมศึกษา.2/10
เลขที่38

ด.ช.พสธร ขำทับน้ำ ชั้นม.2/7 เลขที่3

ด.ญ.จันทภา ยังเขียวสด ม.2/10 เลขที่25

ด.ญ.ปัณณิตา ปานจันดี ชั้นม.2/10 เลขที่30

ดีจ้า ด.ญ. สันห์ฤทัย เจริญถิ่น
เลขที่38 ม.2/7

ด.ญ.นารีรัตน์ บัวบาล ชั้น ม.2/7 เลขที่ 32

ด.ญ จิตติมาภรณ์ ธนภัคสิริกุล ชั้นม.2/7 เลขที่21

ด.ญ ลภัสรดา คำเพชรดี ม 2/7 เลขที่ 37

ด.ญ ปุณิกา แสงศรีเพ็ญกุล ชั้นม.2/7 เลขที่24

ด.ช.วัชรพงศ์ ชุมภู่ มี.2/9 เลขที่14

ด.ญ.ธิดาพร เอี่ยมสะอาด ชั้นม.2/9 เลขที่32

เรียน