0(0)

ว22104 เทคโนโลยีวิทยาการคำนวณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

รหัสวิชา ว22102  เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)           กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต

 

ศึกษาแนวคิดเชิงคำนวณ การแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดเชิงคำนวณการเขียนโปรแกรมที่มีการใช้ตรรกะ

และฟังก์ชัน องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสื่อสาร แนวทางการปฏิบัติ

เมื่อพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีความรับผิดชอบ วิธีการสร้างและกำหนดสิทธิ

ความเป็นเจ้าของผลงานนำแนวคิดเชิงคำนวณไปประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือการแก้ปัญหาในชีวิต

จริง สร้างและกำหนดสิทธิ์การใช้ข้อมูล ตระหนักถึงผลกระทบในการเผยแพร่ข้อมูล

 

ตัวชี้วัด
ว 4.1 เทคโนโลยี(การออกแบบและเทคโนโลยี)

  1. ออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหา หรือการทำงานที่พบในชีวิตจริง
  2. ออกแบบและเขียนโปรแกรมที่ใช้ตรรกะและฟังก์ชันในการแก้ปัญหา
  3. อภิปรายองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งานหรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีความรับผิดชอบ สร้างและแสดงสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงาน

รวมทั้งหมด 4 ตัวชี้วัด

ว 4.1 ม.2/1 ,ม.2/2 ,ม.2/3 ,ม.2/4

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน

สารบัญรายวิชา

📗 🌟 หน่วยที่ 1 แนวคิดเชิงคำนวณ 🌟 📗

💾 📺 หน่วยที่ 3 คอมพิวเตอร์ 📺 💾

📲 😃 หน่วยที่ 4 เทคโนโลยีการสื่อสาร 😃 📲

📣 💼 หน่วยที่ 5 การใช้เทคโนโลยีเผยแพร่ผลงาน 💼 📣

📛 📛❗ ❗ หมายเหตุ เรียนหน่วยที่ 2 เป็นหน่วยสุดท้าย ❗❗ 📛 📛

📙 ✨ หน่วยที่่ 2 การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ✨ 📙

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

13 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powe point
  • 2. PDF
  • 3. Video clip
  • 4. ใบงาน