0(0)

ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษา อธิบาย ทดลอง สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ เกี่ยวกับลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส สารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม ความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่นที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อม ผลของเทคโนโลยีชีวภาพต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ปัญหาสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นและแนวทางในการแก้ปัญหา แนวทางรักษาสมดุลของระบบนิเวศ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน การใช้ทรัพยากรธรรมชาติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันตามความเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นและมุ่งพัฒนาสู่ความเห็นสากล  บนพื้นฐานความพอเพียง

มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม  มีความซื่อสัตย์  อดทน  รอบคอบ  มีเหตุผล  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

รหัสตัวชี้วัด

ว 1.1 ม.3/1 , ม.3/2   , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6

ว 1.3 ม.3/1 , ม.3/2   , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8 , ม.3/9 , ม.3/10 , ม.3/11

ว 2.1 ม.3/1 , ม.3/2   , ม.3/3 , ม.3/4 , ม.3/5 , ม.3/6 , ม.3/7 , ม.3/8

 

รวม  25 ตัวชี้วัด

สารบัญรายวิชา

16 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบนิเวศ

ทดสอบความสามารถ
องค์ประกอบของระบบนิเวศ4:03
พิชิตภาระกิจที่ 1
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ7:30
พิชิตภาระกิจที่ 2
โซ่อาหารและสายใยอาหาร7:30
พิชิตภาระกิจที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน ระบบนิเวศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พันธุกรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วัสดุในชีวิตประจำวัน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปฏิกิริยาเคมี

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

215 ผู้เรียน

เรียน