5.00(1)

ว23102 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์   ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพ สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีแก้ปัญหา ทดสอบ วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา

โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์    ในการหาข้อมูล การสำรวจ การประเมิน และตั้งสมมุติฐาน ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษาตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ม. 3/1 วิเคราะห์สาเหตุ หรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางการแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
  • ม. 3/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานอาชีพสรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยคำนึงถึงความถูกต้องด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  • ม. 3/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์ เปรียบเทียบ และตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นภายใต้เงื่อนไขและทรัพยากรที่มีอยู่ นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจด้วยเทคนิคหรือวิธีการที่หลากหลาย วางแผนขั้นตอนการทำงานและดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน
  • ม. 3/4 ทดสอบ ประเมินผล วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข และนำเสนอผลการแก้ปัญหา
  • ม. 3/5 ใช้ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถูกต้องกับลักษณะของงาน และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน

สารบัญรายวิชา

39 บทเรียน

แนะนำรายวิชา

วิดีโอแนะนำรายวิชา4:05
โครงสร้างรายวิชา4:05
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอน4:05

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น และการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนางานอาชีพของชุมชน อย่างสร้างสรรค์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการ ออกแบบเชิงวิศวกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นักศึกษาทุน โครงการส่งเสริมการผลิตครู ที่มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) โดย สสวท. ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
4.88 (56 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

497 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • Video
  • Ebook
  • Powerpoint

กลุ่มเป้าหมาย

  • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3