0(0)

ว23102 ออกแบบเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 และ 3/5

  • ลงทะเบียนแล้ว 37
  • อัปเดตล่าสุด สิงหาคม 17, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความสัมพันธ์
ของเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น ระบุปัญหาหรือความต้องการของชุมชนหรือท้องถิ่นเพื่อพัฒนาอาชีพ
สรุปกรอบของปัญหา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ออกแบบวิธีแก้ปัญหา
ทดสอบ วิเคราะห์ และให้เหตุผลของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นภายใต้กรอบเงื่อนไข พร้อมทั้ง
หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา
โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการวิเคราะห์ปัญหา และใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
ในการหาข้อมูล การสำรวจ การประเมิน และตั้งสมมุติฐาน ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์
เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางาน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นสนใจที่จะเรียนรู้ มีความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา
ตามที่กำหนดให้หรือตามความสนใจ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และยอมรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่นแสดงความรับผิดชอบด้วยการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมุ่งมั่น รอบคอบ ประหยัด ซื่อสัตย์
จนงานลุล่วงเป็นผลสำเร็จ และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

สารบัญรายวิชา

22 บทเรียน

1. เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่น และการเปลี่ยนแปลงของ เทคโนโลยี

เทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
วัฏจักรของเทคโนโลยี
ความต้องการและการแก้ปัญหาของมนุษย์สู่การเปลี่ยนแปลงของเทศโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยี
แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 100:00:00

2. ปัญหาและความต้องการของสังคม ชุมชน หรือท้องถิ่น

3. การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

4. การประเมินผลวิธีการแก้ปัญหา

5. การสร้างชิ้นงานด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

539 ผู้เรียน

เรียน