5.00(1)

ว23217 พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์

หลักสูตรรายวิชา

    ศึกษา วิเคราะห์ ทดลอง ตรวจสอบ เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทางวิทยาศาสตร์ของพลังงานดังกล่าว และการนำมาใช้เป็นพลังงานทดแทน และตระหนักในบทบาทและผลกระทบของพลังงานเหล่านั้นที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายความสำคัญของพลังงานทดแทน
  2. อธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ ในการนำพลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และพลังงานนิวเคลียร์ ไปใช้ประโยชน์
  3. อธิบายการใช้ประโยชน์ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์ ในประเทศไทย
  4. อธิบายข้อดีและข้อจำกัดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์และแนวทางการพัฒนา ของพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวลและพลังงานนิวเคลียร์

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พลังงานน้ำ

1.1 พลังงานน้ำ
1.2 การใช้ประโยชน์จากพลังงานน้ำ
1.3 ข้อดีข้อจำกัดและแนวทางการพัฒนาในการนำพลังงานน้ำไปใช้ประโยชน์
VDO พลังงานน้ำ
แบบทดสอบพลังงานน้ำ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พลังงานลม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พลังงานแสงอาทิตย์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พลังงานชีวมวล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พลังงานนิวเคลียร์

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

4 รายวิชา

440 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน