4.00(1)

ว23245 อัลกอริทึม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

หลักสูตรรายวิชา

อัลกอริทึม มีที่มาจากชื่อของนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียในยุคศตวรรษที่ 9 ชื่ออะบู อับดิลลาห์ มูฮัมหมัด บิน มูซา อัลคอวาริซมีย์ (Abu Abdillah Muhammad binMusa al-Khawarizmi) คำว่าอัลคอวาริซมีย์ (al-Khawarizmi)ได้เพี้ยนเป็นอัลกอริทมี (Algoritmi)เมื่องานเขียนของเขาได้รับการแปลเป็นภาษาละติน แล้วกลายเป็นอัลกอริทึม(Algorithm) ซึ่งหมายถึงกฎที่ใช้ในการคิดคำนวณเลขคณิตในช่วงศตวรรษที่ 18 ในปัจจุบันคำนี้ได้มีความหมายที่กว้างขึ้นโดยหมายรวมถึงขั้นตอนวิธีการในการแก้ปัญหาต่าง ๆ มีนักการศึกษา นักวิชาการ ให้ความหมายของคำว่า อัลกอริทึม (Algorithm) ไว้หลายท่าน ดังนี้

ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์คำว่า “Algorithm” ใช้คำว่า “ขั้นตอนวิธี” หมายถึง ขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาเชิงคำนวณด้วยคอมพิวเตอร์

อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง ขั้นตอนหรือลำดับการประมวลผลในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งซึ่งจะช่วยให้ผู้พัฒนาโปรแกรมเห็นขั้นตอนการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายขึ้น

อัลกอริทึม (Algorithm) หมายถึง แนวคิดอย่างมีเหตุผลที่ผู้เขียนโปรแกรมใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอนตามลำดับในการที่จะพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำงานและความถูกต้องในแต่ละขั้นตอน

อัลกอริทึม (Algorithm)  คือ กระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายออกมาเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เมื่อนำเข้าอะไร แล้วจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นไร  กระบวนการนี้ประกอบด้วยจะประกอบด้วย วิธีการเป็นขั้นๆ และมีส่วนที่ต้องทำแบบวนซำอีก จนกระทั่งเสร็จสิ้นการทำงาน

สารบัญรายวิชา

29 บทเรียน

ตารางเรียน ONAIR ผ่าน Google Meet

ตารางเรียน ONAIR ผ่าน Google Meet

แนะนำบทเรียน

บทที่ 1 เขียนโปรแกรมแบบลำดับขั้น ด้วย Microbit

บทที่ 2 รู้จัก บล๊อค Microbit?

การเขียนโปรแกรมแบบบล๊อคเหมาะกับผู้เริ่มต้นในการเรียนเขียนโปแกรม เกิดข้อผิดพลาดได้ยาก เนื่องจากบล๊อคแต่ละตัวจะต้องต่อกันได้ หากต่อกันไม่ได้แสดงว่าเขียนโปรแกรมไม่ถูกต้อง แต่จะมีข้อเสียคือ เนื่องจากบล๊อคมีไม่ครอบคลุมความต้องการได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถเขียนได้อิสระหรือมีความยืดหยุ่นแบบการเขียนโปรแกรมภาษา

บทที่ 3 ตัวแปรและโอเปอเรเตอร์

บทที่ 4 เงื่อนไขและการทำซ้ำ

บทที่ 5 การสร้างฟังก์ชัน

บทที่ 6 การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เกี่ยวกับผู้สอน

4.00 (4 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

539 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน