5.00(1)

ว30201 ฟิสิกส์1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เทอม1

หลักสูตรรายวิชา

สืบค้นและอธิบายการค้นหาความรู้ทางฟิสิกส์ ประวัติความเป็นมารวมทั้งพัฒนาการของหลักการและแนวคิด ทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการแสวงหาความรู้ใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยี วัดปริมาณทางฟิสิกส์ได้ถูกต้องเหมาะสมโดยนา ความคลาดเคลื่อนในการวัดมาพิจารณา แสดงผลการทดลองในรูปของกราฟ วิเคราะห์และแปลความหมายจากกราฟ ทดลอง อธิบาย และคานวณปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่าง ตาแหน่ง การกระจัด ความเร็ว และ ความเร่ง ของการเคลื่อนที่ของวัตถุในแนวตรงที่มีความเร่งคงตัว ความเร่งโน้มถ่วงของโลกจากกราฟและสมการ แรง ลัพธ์ของแรง สองแรงที่ทามุมต่อกัน กฎความโน้มถ่วงสากลและผลของสนามโน้มถ่วงที่ทาให้วัตถุมีน้าหนัก แรงเสียด ทาน ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุคู่หนึ่ง ๆ ในกรณีที่วัตถุ หยุดนิ่งและวัตถุเคลื่อนที่ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่าง ผิวสัมผัสของ วัตถุคู่หนึ่ง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกับสภาพ การเคลื่อนที่ของวัตถุ สมดุลกลของวัตถุ โมเมนต์และ ผลรวมของโมเมนต์ที่มีต่อการหมุน แรงคู่ควบ และผลของแรงคู่ควบที่มีต่อสมดุลของวัตถุ สมดุลของแรงสามแรงการ เคลื่อนที่ของ วัตถุ เมื่อแรงที่กระทาต่อวัตถุผ่านศูนย์กลาง มวลของวัตถุ และผลของศูนย์ถ่วงที่มีต่อ เสถียรภาพของวัตถุ เขียนแผนภาพ แรงที่กระทาต่อวัตถุอิสระตามกฏของนิวตันและวัตถุอยู่ในสมดุลกล

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ในการสารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล การสืบเสาะหาความรู้ การ วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การอภิปรายและลงข้อสรปุ โดยกระบวนการทางานระบบกลุ่มและการระดมสมอง เพื่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะการคิด สามารถนาเสนอองค์ความรู้ที่ค้นพบด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม สามารถตัดสินใจ บนพื้นฐานของหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เห็นคุณค่าของการนาองค์ความรู้ที่ค้นพบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน มีจิต วิทยาศาสตร์ มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

สารบัญรายวิชา

9 บทเรียน

บทนำ

เอกสารประกอบการเรียนบทนำ
บทนำ47:54

การเคลื่อนที่แนวตรง

แรง มวลและกฎนิวตัน

การเคลื่อนที่แบบต่างๆ

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (3 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

645 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน