5.00(1)

ว30221 เคมี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นในการทำปฏิบัติการเคมี การเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำปฏิบัติการ การระบุหน่วยวัดปริมาณต่างๆ ของสาร การเปลี่ยนหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย ศึกษาแบบจำลองอะตอม สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ อนุภาคมูลฐานของอะตอม การจัดเรียงอิเล็กตรอนในอะตอม การจัดเรียงธาตุในตารางธาตุ แนวโน้มสมบัติบางประการของธาตุในตารางธาตุตามหมู่และตามคาบ สมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน การเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรีเซนเททีฟ ศึกษาและอธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี ยกตัวอย่างการนำธาตุมาใช้ประโยชน์  รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ศึกษาการเกิดพันธะไอออนิก สูตรและการเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก การเปลี่ยนแปลงพลังงานในการเกิดสารประกอบไอออนิก สมบัติของสารประกอบไอออนิก ปฏิกิริยาของสารประกอบไอออนิก ศึกษาการเกิดพันธะและชนิดของพันธะโคเวเลนต์ การเขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์ ความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ พลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของสารโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล โคเวเลนต์ สภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์ แรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ สมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่าย ศึกษาการเกิดโลหะและสมบัติของโลหะ

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • ปฏิบัติตน เพื่อให้มีความปลอดภัย ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และเสนอแนวทางแก้ไขเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
 • ใช้อุปกรณ์ในการทำปฏิบัติการ และวัดปริมาณต่างๆ ได้
 • เปลี่ยนหน่วยวัดให้เป็นหน่วยในระบบเอสไอด้วยการใช้ แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
 • นำเสนอแผนการทดลอง ทดลองและเขียนรายงานการทดลอง
 • อธิบายวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม
 • เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ และระบุจำนวนโปรตอน นิวตรอน และอิเล็กตรอนของอะตอมจากสัญลักษณ์นิวเคลียร์
 • เขียนการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักและระดับพลังงานย่อย
 • ระบุหมู่ คาบ ความเป็นโลหะ อโลหะ และกึ่งโลหะ ของธาตุ
 • บอกแนวโน้มสมบัติของธาตุเรพรีเซนเททีฟตามหมู่และตามคาบ
 • บอกสมบัติของธาตุโลหะแทรนซิชัน และเปรียบเทียบสมบัติกับธาตุโลหะในกลุ่มธาตุเรพรี-เซนเททีฟ
 • อธิบายสมบัติและคำนวณครึ่งชีวิตของไอโซโทปกัมมันตรังสี
 • สืบค้นข้อมูลการนำธาตุมาใช้ประโยชน์ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ สิ่งแวดล้อม
 • อธิบายการเกิดพันธะไอออนิก โดยใช้สัญลักษณ์แบบจุดของลิวอิส
 • เขียนสูตรและเรียกชื่อสารประกอบไอออนิก
 • คำนวณพลังงานที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาการเกิดสารประกอบไอออนิก
 • อธิบายสมบัติของสารประกอบไอออนิก
 • เขียนสมการไอออนิกและสมการไอออนิกสุทธิ
 • อธิบายการเกิดพันธะโคเวเลนต์แบบพันธะเดี่ยว พันธะคู่ และพันธะสาม
 • เขียนสูตรและเรียกชื่อสารโคเวเลนต์
 • เปรียบเทียบความยาวพันธะและพลังงานพันธะในสารโคเวเลนต์ และคำนวณพลังงานพันธะ
 • คาดคะเนรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และระบุสภาพขั้วของโมเลกุลโคเวเลนต์
 • ระบุชนิดของแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลโคเวเลนต์ และการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์
 • สืบค้นข้อมูลและอธิบายสมบัติของสารโคเวเลนต์โครงร่างตาข่ายชนิดต่าง ๆ
 • อธิบายการเกิดพันธะโลหะและสมบัติของโลหะ
 • เปรียบเทียบสมบัติบางประการของสารประกอบไอออนิก สารโคเวเลนต์ และโลหะ

สารบัญรายวิชา

43 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
1.1 ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี
1.2 ข้อควรปฏิบัติในการทำปฏิบัติการเคมี
1.3 การกำจัดสารเคมี
1.4 อุบัติเหตุจากสารเคมี
1.5 ความเที่ยงและความแม่นของข้อมูล
1.6 อุปกรณ์วัดปริมาตร
1.7 อุปกรณ์วัดมวล
1.8 เลขนัยสำคัญ
1.9 หน่วยในระบบเอสไอ
1.10 แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย
1.11 วิธีการทางวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี
มอบหมายงานหน่วยที่ 1 ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี

หน่วยที่ 2 อะตอมและสมบัติของธาตุ

หน่วยที่ 3 พันธะเคมี

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว30221 เคมี 1

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (5 การให้คะแนน)

11 รายวิชา

1324 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คะแนน
4
0 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • Youtube
 • ใบความรู้
 • ใบงาน

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564