0(0)

ว30222 เคมี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับมวลอะตอมของธาตุ มวลของธาตุ 1 อะตอม มวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุลของสาร ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนโมล อนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP ศึกษาหน่วยและการคำนวณความเข้มข้นของสารละลาย การทดลองเตรียมสารละลาย การเปรียบเทียบจุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารละลาย ศึกษาความหมายและเขียนสูตรโมเลกุล สูตรเอมพิริคัล หรือสูตรอย่างง่าย และสูตรโครงสร้าง การคำนวณหามวลเป็นร้อยละจากสูตร การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุลของสาร ศึกษาการเขียนและดุลสมการเคมี ทดลองและคำนวณหาอัตราส่วนจำนวนโมลของสารตั้งต้นที่ทำปฏิกิริยาพอดีกัน ศึกษาสมบัติของระบบปิดและระบบเปิด ศึกษาและฝึกคำนวณปริมาณสารในปฏิกิริยาเคมีที่เป็นไปตามกฎทรงมวล กฎสัดส่วนคงที่ ศึกษาทดลองและคำนวณปริมาตรของแก๊สในปฏิกิริยาเคมีตามกฎของเกย์-   ลูสแซก และกฎของอาโวกาโดร ศึกษาและฝึกคำนวณหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของสารในสมการเคมีนั้น ๆ และสมการเคมีที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งสมการ สารกำหนดปริมาณ และผลได้ร้อยละ

โดยใช้การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • บอกความหมายของมวลอะตอมของธาตุ และคำนวณมวลอะตอมเฉลี่ยของธาตุ มวลโมเลกุล และมวลสูตรได้
 • อธิบายและคำนวณปริมาณใดปริมาณหนึ่งจากความสัมพันธ์ของโมล จำนวนอนุภาค มวล และปริมาตรของแก๊สที่ STP ได้
 • คำนวณอัตราส่วนโดยมวลของธาตุองค์ประกอบของสารประกอบตามกฎสัดส่วนคงที่ได้
 • คำนวณสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของสารได้
 • คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่าง ๆ ได้
 • อธิบายวิธีการและเตรียมสารละลายให้มีความเข้มข้นในหน่วยโมลาริตี และปริมาตรสารละลายตามที่กำหนดได้
 • เปรียบเทียบจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายกับสารบริสุทธิ์ รวมทั้งคำนวณจุดเดือดและจุดเยือกแข็งของสารละลายได้
 • แปลความหมายสัญลักษณ์ในสมการเคมี เขียนและดุลสมการเคมีของปฏิกิริยาเคมีบางชนิดได้
 • คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับมวลสารได้
 • คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นของสารละลายได้
 • คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับปริมาตรแก๊สได้
 • คำนวณปริมาณของสารในปฏิกิริยาเคมีหลายขั้นตอนได้
 • ระบุสารกำหนดปริมาณและคำนวณปริมาณสารต่าง ๆ ในปฏิกิริยาเคมีได้
 • คำนวณผลได้ร้อยละของผลิตภัณฑ์ในปฏิกิริยาเคมีได้

สารบัญรายวิชา

31 บทเรียน20h

หน่วยที่ 4 โมลและสูตรเคมี

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 โมลและสูตรเคมี
ผลการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โมลและสูตรเคมี
เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โมลและสูตรเคมี
4.1 มวลอะตอม
งานชิ้นที่​ 1​ มวลอะตอม
4.2 โมล
4.3 มวลต่อโมล
4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างโมล มวล และปริมาตรของแก๊ส
4.5 กฎสัดส่วนคงที่
งานชิ้นที่​ 4 การคำนวณมวลเป็นร้อยละจากสูตร
4.6 ร้อยละโดยมวลของธาตุ
งานชิ้นที่​ 5 การคำนวณหาสูตรเอมพิริคัลและสูตรโมเลกุล
4.7 สูตรโมเลกุลและสูตรอย่างง่าย
++ แบบฝึกหัดสูตรเคมี ++
แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 โมลและสูตรเคมี
งานชิ้นที่​ 2 โมล
งานชิ้นที่​ 2 โมล

หน่วยที่ 5 สารละลาย

หน่วยที่ 6 ปริมาณสัมพันธ์

แบบประเมินหลังเรียนรายวิชา ว30222 เคมี 2

เกี่ยวกับผู้สอน

การศึกษา ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5.00 (9 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

136 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1. Power point
 • 2. เอกสารประกอบการเรียน
 • 3. ใบงาน/แบบฝึกหัด
 • 4. แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน
 • 5. วิดีโอ/Youtube

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 - 4/3
 • ภาคเรียนที่ 2