5.00(1)

ว30223 เคมีเพิ่มเติม 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2-5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรรายวิชา

 1. คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและอธิบาย พฤติกรรมของแก๊ส ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาตร ความดัน และอุณหภูมิของแก๊ส  การแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส          คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจํานวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ  คํานวณความดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม สืบค้นข้อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม          ทดลอง และเขียนกราฟ
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยายกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม     โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอธิบายเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมเหมาะสม

 ผลการเรียนรู้

 1. อธิบายความสัมพันธ์และคํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก
 2. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
 3. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจํานวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
 4. คํานวณความดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน
 5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม
 6. สืบค้นข้อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
 7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา
 8. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
 9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา
 12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม

 

รวม 12  ผลการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 •  1. อธิบายความสัมพันธ์และคํานวณปริมาตรความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆตามกฎของบอยล์กฎของชาร์ล กฎของเกย์–ลูสแซก
 • 2. คํานวณปริมาตร ความดัน หรืออุณหภูมิของแก๊สที่ภาวะต่าง ๆ ตามกฎรวมแก๊ส
 • 3. คํานวณปริมาตร ความดัน อุณหภูมิจํานวนโมลหรือมวลของแก๊ส จากความสัมพันธ์ตามกฎของอาโวกาโดร และกฎแก๊สอุดมคติ
 • 4. คํานวณความดันย่อยหรือจํานวนโมลของแก๊สในแก๊สผสม โดยใช้กฎความดันย่อยของดอลตัน
 • 5. อธิบายการแพร่ของแก๊สโดยใช้ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส คํานวณและเปรียบเทียบอัตราการแพร่ของแก๊ส โดยใช้กฎการแพร่ผ่านของเกรแฮม
 • 6. สืบค้นข้อมูล นําเสนอตัวอย่าง และอธิบายการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับสมบัติและกฎต่าง ๆของแก๊สในการอธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจําวันและในอุตสาหกรรม
 • 7. ทดลอง และเขียนกราฟการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของสารที่ทําการวัดในปฏิกิริยา
 • 8. คํานวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีและเขียนกราฟการลดลงหรือเพิ่มขึ้นของสารที่ไม่ได้วัดในปฏิกิริยา
 • 9. เขียนแผนภาพ และอธิบายทิศทางการชนกันของอนุภาคและพลังงานที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • 10. ทดลอง และอธิบายผลของความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้น อุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
 • 11. เปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น พื้นที่ผิวของสารตั้งต้นอุณหภูมิและตัวเร่งปฏิกิริยา
 • 12. ยกตัวอย่าง และอธิบายปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจําวันหรืออุตสาหกรรม

สารบัญรายวิชา

11 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แก๊ส

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องแก๊ส
สมบัติของแก๊ส00:00:00
กฎของบอยล์ กฎของชาร์ล
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่องกฎของบอยล์ กฎของชาร์ล
กฎของเกย์-ลูสแซก และกฎรวมแก๊ส
ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องกฎของเกย์-ลูสแซก กฎรวมแก๊ส
กฎของอาโวกาโดร กฎแก๊สอุดมคติ
กฎความดันย่อยของดอลตัน
การแพร่ของแก๊ส
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสมบัติของแก๊ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (4 การให้คะแนน)

21 รายวิชา

1248 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

5.0

Total 1 Ratings

5
1 คน
4
0 คน
3
0 คน
2
0 คน
1
0 คน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • Power point
 • You tube
 • แบบฝึกหัด
 • วิดิโอ

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2-3