0(0)

ว30225 เคมี 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ม.6/2-3)

หลักสูตรรายวิชา

สืบค้นข้อมูล สำรวจตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับสมบัติบางประการของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอธิบายและเขียนเกี่ยวกับพันธะของคาร์บอนการเขียนสูตรโครงสร้างของ สาร ประกอบอินทรีย์ ไอโซเมอริซึม หมู่ฟังก์ชัน และประเภทของสารประกอบอินทรีย์ สมบัติบางประการและประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน เขียนสูตร เรียกชื่อ สรุป และเปรียบเทียบเกี่ยวกับหมู่ฟังก์ชัน สารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนเป็นองค์ประกอบสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ และสารประกอบอินทรีย์ที่มีธาตุออกซิเจนและไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบ ความหมายของพอลิ ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน การเกิดพอลิเมอร์ โครงสร้างและสมบัติ ของพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์สังเคราะห์ ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ สามารถนำความรู้และหลักการไปใช้ประโยชน์ เชื่อมโยง อธิบายปรากฏการณ์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สามารถจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูล สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา    มีจิตวิทยาศาสตร์ เห็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์ มีจริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

 • 1. สืบค้นข้อมูลและนำเสนอตัวอย่างสารประกอบอินทรีย์ที่มีพันธะเดี่ยว พันธะคู่ หรือพันธะสามที่พบในชีวิตประจำวัน
 • 2. เขียนสูตรโครงสร้างลิวอิส สูตรโครงสร้างแบบย่อและสูตรโครงสร้างแบบเส้นของสารประกอบอินทรีย์
 • 3. วิเคราะห์โครงสร้าง และระบุประเภทของสารประกอบอินทรีย์จากหมู่ฟังก์ชัน
 • 4. เขียนสูตรโครงสร้างและเรียกชื่อสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ ที่มีหมู่ฟังก์ชันไม่เกิน ๑ หมู่ตามระบบ IUPAC
 • 5. เขียนไอโซเมอร์โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ประเภทต่าง ๆ
 • 6. วิเคราะห์และเปรียบเทียบจุดเดือดและการละลายในน้ำของสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชัน ขนาดโมเลกุล หรือโครงสร้างต่างกัน
 • 7. ระบุประเภทของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนและเขียนผลิตภัณฑ์จากปฏิกิริยาการเผาไหม้ปฏิกิริยากับโบรมีน หรือปฏิกิริยากับโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต
 • 8. เขียนสมการเคมีและอธิบายการเกิดปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาการสังเคราะห์เอไมด์ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิสและปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
 • 9. ทดสอบปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชัน ปฏิกิริยาไฮโดรลิซิส และปฏิกิริยาสะปอนนิฟิเคชัน
 • 10. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างการนำสารประกอบอินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรม
 • 11. ระบุประเภทของปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์จากโครงสร้างของมอนอเมอร์หรือพอลิเมอร์
 • 12. วิเคราะห์และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและสมบัติของพอลิเมอร์รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
 • 13. ทดสอบ และระบุประเภทของพลาสติกและผลิตภัณฑ์ยาง รวมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์
 • 14. สืบค้นข้อมูล และนำเสนอตัวอย่างผลกระทบจากการใช้และการกำจัดผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์และแนวทางแก้ไข

สารบัญรายวิชา

20 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เคมีอินทรีย์

สารประกอบอินทรีย์
ใบงานสารประกอบอินทรีย์
พันธะของคาร์บอน24:07
ใบงานพันธะของคาร์บอน
ไอโซเมอริซึม32:20
แอลเคน49:38
ใบงานการเขียนสูตรโครงสร้างของแอลเคน
ใบงานการเรียกชื่อแอลเคน
ใบงานสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของแอลเคน
แอลคีน1:05:23
แอลไคน์1:08:43
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนแบบวง
อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน20:41
แอลกอฮอล์49:07
ฟีนอล31:09
อีเทอร์
แอลดีไฮด์และคีโตน25:54
กรดคาร์บอกซิลิก41:52
เอสเทอร์44:11
เอมีน30:28
เอไมด์32:27

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พอลิเมอร์

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

 • 1.ใบความรู้
 • 2.ใบงาน
 • 3. power point
 • 4.VDO

กลุ่มเป้าหมาย

 • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทย์ คณิต