0(0)

ว30241ชีววิทยา 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิต  การศึกษาชีววิทยาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์   การนำความรู้เกี่ยวกับชีววิทยามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   โครงสร้างและหน้าที่ของสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต   ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต   โครงสร้างและหน้าที่ของส่วนประกอบของเซลล์   การแพร่   การออสโมซิส   การแพร่แบบฟาซิลิเทต   แอกทีฟทรานสปอร์ต   การลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่   การแบ่งเซลล์   และการหายใจระดับเซลล์

โดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์   กระบวนการสืบเสาะหาความรู้   การสืบค้นข้อมูล    การสังเกต        การวิเคราะห์   การทดลอง   การอภิปราย   การอธิบายและสรุป   เพื่อให้เกิดความรู้   ความคิด   ความเข้าใจ        มีความสามารถในการตัดสินใจ   สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน   มีจิตวิทยาศาสตร์   มีคุณธรรมและจริยธรรม

ผลการเรียนรู้

1. อธิบาย และสรุปสมบัติที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ของการจัดระบบในสิ่งมีชีวิตที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้

2. อภิปราย และบอกความสำคัญของการระบุปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหา สมมติฐาน และวิธีการตรวจสอบสมมติฐาน รวมทั้งออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน

3. สืบค้นข้อมูล อธิบายเกี่ยวกับสมบัติของน้ำและบอกความสำคัญของน้ำที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและยกตัวอย่างธาตุชนิดต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่อร่างกายสิ่งมีชีวิต

4. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของคาร์โบไฮเดรต ระบุกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต รวมทั้งความสำคัญของคาร์โบไฮเดรตที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

5. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของโปรตีนและความสำคัญของโปรตีนที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

6. สืบค้นข้อมูล อธิบายโครงสร้างของลิพิดและความสำคัญของลิพิดที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

7. อธิบายโครงสร้างของกรดนิวคลิอิก และระบุชนิดของกรดนิวคลิอิก และความสำคัญของกรดนิวคลิอิกที่มีต่อสิ่งมีชีวิต

8. สืบค้นข้อมูล และอธิบายปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในสิ่งมีชีวิต

9. อธิบายการทำงานของเอนไซม์ในการเร่งปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิต และระบุปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานของเอนไซม์

10. บอกวิธีการ และเตรียมตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงวัดขนาดโดยประมาณ และวาดภาพที่ปรากฏภายใต้กล้อง บอกวิธีการใช้และการดูแลรักษากล้องจุลทรรศน์ใช้แสงที่ถูกต้อง

11. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์

12. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และระบุชนิดและหน้าที่ของออร์แกเนลล์

13. อธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียส

14. อธิบาย และเปรียบเทียบการแพร่ ออสโมซิส การแพร่แบบฟาซิลิเทตและแอกทีฟทรานสปอร์ต

15. สืบค้นข้อมูล อธิบาย และเขียนแผนภาพการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่ออกจากเซลล์

ด้วยกระบวนการเอกโซไซโทซิสและการลำเลียงสารโมเลกุลใหญ่เข้าสู่เซลล์ด้วยกระบวนการเอนโดไซโทซิส

16. สังเกตการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิสและแบบไมโอซิสจากตัวอย่างภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมทั้งอธิบายและเปรียบเทียบการแบ่งนิวเคลียสแบบไมโทซิส และแบบไมโอซิส

17. อธิบาย เปรียบเทียบ และสรุปขั้นตอนการหายใจระดับเซลล์ในภาวะที่มีออกซิเจนเพียงพอ และภาวะที่มีออกซิเจนไม่เพียงพอ

สารบัญรายวิชา

10 บทเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

ใบงานคำศัพท์ชีววิทยา หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
1.3 Powerpoint เรื่อง การศึกษาชีววิทยา
1.1 Powerpoint เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
1.2 Powerpoint เรื่อง ชีววิทยาคืออะไร ชีววิทยากับการดำรงชีวิต ชีวจริยธรรม
ชุดที่ 1 (สำหรับเลขที่คี่)ข้อสอบคำศัพท์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ชุดที่ 2 (สำหรับเลขที่คู่) ข้อสอบคำศัพท์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที 1
แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
ข้อสอบท้ายหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต (15 คะแนน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เซลล์ของสิ่งมีชีวิต

เกี่ยวกับผู้สอน

5.00 (7 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

203 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยา 1 เล่ม 1
  • 2. Power point
  • 3. เอกสารประกอบการเรียน เช่น แบบฝึกหัด ใบงาน ใบกิจกรรม
  • 4. วิดีโอประกอบการสอน
  • 5. กิจกรรมการทดลอง

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/2 และ4/3