4.00(1)

ว30288 การสร้างและการตัดต่อวีดิโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว300288 การสร้างและการตัดต่อวีดิโอ     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ภาคเรียนที่ 1                                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับนิยามความหมายความสําคัญองค์ประกอบ รูปแบบ ชนิดประเภทภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์ การเขียนเค้าโครงเรื่องการลําดับภาพ การตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องมือและซอร์ฟแวร์ในผลิตงานสื่อและภาพยนตร์ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์การเขียนเค้าโครงเรื่องการลําดับภาพการตัดต่อภาพและเสียงด้วยคอมพิวเตอร์และซอร์ฟแวร์ในผลิตงานภาพยนตร์

เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีสมาธิในการทำงาน ขยัน รับผิดชอบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน มีนิสัยรักการทำงาน

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายเกี่ยวกับนิยามความหมายความสําคัญองค์ประกอบรูปแบบชนิดประเภทของภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์และสื่อวีดิโอได้

2.อธิบายขั้นตอนและกระบวนการในการออกแบบภาพเคลื่อนไหวและสร้างสื่อวีดิโอได้

3.ปฏิบัติงานออกแบบภาพเคลื่อนไหวโครงเรื่องและสื่อภาพยนตร์ตามจินตนาการได้

4.ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและเห็นคุณค่าและมีคุณลักษณะที่ดีในการทํางาน

สารบัญรายวิชา

12 บทเรียน

📚 สารบัญรายวิชา 📚

✅ 🎥 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตัดต่อวีอิโอ 🎥 ✅

✅ ⭐ หน่วยที่ 2 Pre-Production ⭐ ✅

✅ 🎯 หน่วยที่ 3 Production 🎯 ✅

✅ 💻 หน่วยที่ 4 Post-Production 💻 ✅

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

ความคิดเห็นจากผู้เรียน

4.0

Total 1 Ratings

5
0 คะแนน
4
1 คะแนน
3
0 คะแนน
2
0 คะแนน
1
0 คะแนน

เป็นบทเรียนที่ดี เหมาะสมในการจัดการเรียนรู้

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powe point
  • 2. PDF
  • 3. Video clip
  • 4. ใบงาน