0(0)

ว30288 การสร้างและตัดต่อวีดีโอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและประเภทของสื่อวีดีทัศน์ บทบาทของสื่อวีดีทัศน์ กระบวนการผลิตสื่อวีดีทัศน์ ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกใช้สี การกำหนดเนื้อหา การเลือกภาพ และเสียงประกอบสื่อ การผลิตและออกแบบการลำดับเนื้อเรื่อง โดยศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สถานที่สำคัญ วัฒนธรรม ประเพณี นำมาจัดเป็นสื่อวีดีทัศน์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • 1.ศึกษาหลักการตัดต่อวีดีโอสำหรับงานมัลติมีเดีย อุปกรณ์แสดงผลกราฟิก การแสดงผลด้วยภาพ วีดีโอ เสียง อุปกรณ์ประกอบ
  • 2.การเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง
  • 3.ตัวช่วยสร้างวีดีโอ
  • 4.การสร้างไฟล์วีดีโอการแทรกเทคนิคพิเศษต่างๆ
  • 5.การนำเข้าไฟล์วีดีโอการตัดต่อ วีดีโอ
  • 6.การเขียน VCD/DVD การเผยแพร่ผลงาน ทาง Youtube

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน20h

หน่วยที่ 1 การติดตั้งโปรแกรม?

นักเรียนสามารถเปิดโปรแกรม Vegas Pro เพื่อนำมาใช้สำหรับการตัดต่อเบื้องต้น และเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม
บททดสอบก่อนเรียน
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Vegas Pro9:57
การใช้งาน Vegas6:48

หน่วยที่ 2 การตัดต่อวีดีโอ

หน่วยที่ 3 การนำเสนอผลงาน

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

872 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • โปรแกรม Vegas Pro
  • Youtube

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ม.5/2-5/7