0(0)

ว30289การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

  • ระยะเวลา 20h
  • ลงทะเบียนแล้ว 190
  • อัปเดตล่าสุด กุมภาพันธ์ 16, 2021

หลักสูตรรายวิชา

ภาษาไพธอน (Python Language) เป็นภาษาที่ถูกออกแบบและพัฒนามา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ง่าย รวดเร็ว กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพสูง โดยนำเอาคุณลักษณะเด่นๆ ของภาษาอื่นๆ มาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาต่อยอด เช่น ภาษา C, C++, Java เป็นต้น ไพธอนจึงถูกเรียกว่าเป็นภาษาที่มีหลายกระบวนทัศน์หรือหลายมุมมอง (multi-paradigm languages) ซึ่งเกิดจากการผสมผสานรวมเอาแนวความคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบต่างๆ เข้าไว้ด้วยกันให้อยู่ในตัวของไพธอน คือ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-oriented programming), การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง (Structured programming), การโปรแกรมเชิงฟังชัน (Functional programming) และการเขียนโปรแกรมเชิงลักษณะ (Aspect-oriented programming)

ภาษาไพธอนเป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากนักพัฒนาโปรแกรมทั่วโลก ส่งผลให้ภาษาไพธอนมีความสามารถสูงและรองรับงานด้านต่างๆ ได้มากมาย อาทิเช่น ระบบฐานข้อมูล เกม แอพพลิเคชัน เว็บแอพพลิเคชัน และนิยมใช้สำหรับประกอบการเรียนการสอนในต่างประเทศตั้งแต่ระดับมัธยมถึงมหาวิทยาลัย เห็นได้จากมีหน่วยงานสำคัญๆ ของโลกนำเอาภาษาไพธอนไปพัฒนางานของตนมากมาย เช่น NASA, Google และอื่นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการนำไปประยุกต์ใช้เข้ากับงานของตนเอง

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรม
  • วิเคราะห์งานใช้พลังงานและรหัสเทียมเพื่อลำดับขั้นตอนการทำงาน
  • ออกแบบโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอย่างง่าย
  • ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เขียนคำสั่งควบคุมการทำงานเบื้องต้น
  • มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์

สารบัญรายวิชา

6 บทเรียน20h

แบบทดสอบก่อนเรียน

คำชี้แจง:

วิทยาการคำนวณวิชาใหม่ที่ทุกคนต้องเรียน

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นก่อนเขียนโปรแกรม?

ก่อนจะเริ่มเรียนเขียนโปรแกรม ต้องเริ่มต้นเรียนรู้และเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์เสียก่อนเพื่อให้รู้จักองค์ประกอบของระบบ ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น จำแนกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์และอะไรที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ การเรียนรู้กระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมต่างๆทำงานบนคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดนี้คือพื้นฐาน เบื้องต้นที่จำเป็นต้องเรียนดูให้เข้าใจก่อนเป็นลำดับแรก

สอบกลางภาค

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนโปรแกรมไพธอนเบื้องต้น?

การเขียนโปรแกรมหรือการคติ้งในเบื้องต้นเราจะต้องศึกษาเรื่องของซอนแท็กซ์(Syntax) หมายถึงหลักของภาษาไวยากรณ์กฎเกณฑ์ต่างๆนำมาซึ่งโครงสร้างทางภาษาและรูปแบบในการเขียนอย่างมีแบบแผนในภาษาของมนุษย์นั้นมีหลักภาษาเช่นใดภาษาโปรแกรมก็มีหลักภาษาเช่นเดียวกันหากเราต้องเขียนโค้ดที่ไม่ถูกต้องตามหลักภาษาและแล้วก็จะเกิด Syntax Error ขึ้นมาทันทีในบทนี้จะนำเข้าสู่การเรียนพื้นฐานการเขียนโปรแกรมให้ถูกต้องตามหลักภาษาในแบบ "เขียนโค้ดถูกใช้โค๊ดเป็น"

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โครงสร้างการควบคุมแบบมีทางเลือก?

การตัดสินใจช่วยให้เราเลือกในสิ่งที่เป็นไปตามความต้องการอาจจะเพื่อลดเวลาแรงงานทรัพยากรและต้นทุนต่างๆในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันในบทนี้จะมาทำความเข้าใจถึงโครงสร้างการควบคุมโปรแกรมแบบให้ทางเลือก (Selection) ซึ่งประกอบไปด้วย if, if-else, และ switch-case

เกี่ยวกับผู้สอน

0 (0 การให้คะแนน)

6 รายวิชา

872 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • หนังสือ Basic Python Coding สำนักพิมพ์ infopress

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักเรียนชั้น ม.5/2-5/7