0(0)

ว30289 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2/2566

หลักสูตรรายวิชา

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น ลําดับการทํางาน กระบวนความ ผังงาน โครงสร้าง  หลักการเขียนโปรแกรมแบบโครงสร้าง คําสั่งในการประมวลผล คําสั่งในการคํานวณ ตัวแปร ชนิดของตัวแปรข้อมูลแบบต่างๆ  คําสั่งควบคุมโปรแกรม คําสั่งรับข้อมูลและแสดงผล ความสําคัญของคอมพิวเตอร์ ชนิดของซอฟต์แวร์ เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่อง

การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ การเขียน Flow Chart เลือกใช้ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติเขียนโปรแกรมเบื้องต้น  โดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์   สื่อสารข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย การสืบค้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต สร้างชิ้นงานในรูปแบบที่เหมาะสมตรงตามวัตถุประสงค์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวันอย่างมีจิตสํานึกและรับผิดชอบ

           

ผลการเรียนรู้

1.นักเรียนสามารถบอกหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมได้

2.นักเรียนสามารถบอกลําดับการทํางานและวางแผนผังการทํางานของตนเองได

3.นักเรียนสามารถบอกหลักการโปรแกรมแบบโครงสร้างได้

4.นักเรียนสามารถบอกและใช้เครื่องมือชุดต่างๆในการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมได้

5.นักเรียนสามารถสร้างโปรแกรมตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองได้

รวมทั้งหมด  5 ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

5 บทเรียน

สารบัญรายวิชา

💻 💡 หน่วยที่ 1 การเขียนผังงานเบื้องต้น 💡 💻

📢 📁 หน่วยที่ 2 ภาษาคอมพิวเตอร์และโปรแกรมภาษา 📁 📢

📕 💎 หน่วยที่ 3 ฟังชันก์ 💎 📕

🚩 ✅ หน่วยที่ 4 ฟังก์ชัน switch ✅ 🚩

เกี่ยวกับผู้สอน

3.86 (7 การให้คะแนน)

3 รายวิชา

677 ผู้เรียน

เรียน

สื่อการเรียนรู้รายวิชา

  • 1. Powe point
  • 2. PDF
  • 3. Video clip
  • 4. ใบงาน