0(0)

ว30293 คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หลักสูตรรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

รหัสวิชา ว30292  คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ 2       กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ภาคเรียนที่ 2                                    เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1.0 หน่วยกิต

 

ศึกษาเกี่ยวกับหลักการ วิธีการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การใช้งานซอฟต์แวร์ด้านกราฟิก  ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงคำสั่งที่สำคัญในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ในโปรแกรมกราฟิกได้อย่างชำนาญ การนำภาพจากแหล่งภาพต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ให้มีจินตนาการตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ปฏิบัติการออกแบบกราฟิก การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกแบบงานกราฟิกตามจินตนาการ ตามความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยวิธีสอนสาธิตและปฏิบัติกิจกรรม ฝึกสืบค้นข้อมูลความรู้ ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้สร้างสรรค์งานกราฟิก

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถในการใช้ทักษะชีวิต การใช้ซอฟต์แวร์ด้านกราฟิกออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานด้านกราฟิก  เผยแพร่สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

 

ผลการเรียนรู้

 1. มีทักษะในการเรียกใช้โปรแกรม Adobe Illustrator ได้
 2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือวาดรูปภาพได้
 3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือสร้างสีสันให้กับภาพได้
 4. มีทักษะในการจัดการกับวัตถุที่วาดได้
 5. มีทักษะในการปรับแต่งรูปทรงวัตถุได้
 6. มีทักษะในการใช้งาน Brush และ Symbol ได้
 7. มีทักษะในการสร้างตัวอักษรได้อย่างถูกต้อง
 8. มีทักษะในการแต่งภาพด้วยคำสั่งเอฟเฟ็คต์ ได้
 9. มีทักษะในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
 10.  มีทักษะในการนำเสนองานสื่อสิ่งพิมพ์ได้
 11.  เผยแพร่งาน สื่อสิ่งพิมพ์สู่สาธารณะชนได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

รวมทั้งหมด 11ผลการเรียนรู้

สารบัญรายวิชา

8 บทเรียน

สารบัญรายวิชา

🔴 ✅ หน่วยที่ 1 เริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator ✅ 🔴

🔵 ✅ หน่วยที่ 2 การสร้างชิ้นงานวัตถุและการปรับแต่งรูปทรงวัตถุ ✅ 🔵

🔶 ✅ หน่วยที่ 3 การแต่งภาพด้วยคำสั่ง เอฟเฟ็คต์ และการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ✅ 🔶

🔺 ✅ หน่วยที่ 4 นำเสนองานสิ่งพิมพ์ ✅ 🔺

เกี่ยวกับผู้สอน

3.40 (5 การให้คะแนน)

9 รายวิชา

1700 ผู้เรียน

เรียน